Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VTM081 - Livscykelanalys
 
Kursplanen fastställd 2016-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är enbart öppen för studenter som har kursen i sin programplan
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   01 Jun 2018 fm SB_MU,  07 Okt 2017 fm SB,  30 Aug 2018 em SB

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Anne-Marie TillmanBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande utbildning i miljökunskap och uthållig utveckling omfattande minst 7,5 hp är ett krav. Kursen i Miljösystemanalys (VMI010) ger en god grund för kursen i Livscykelanalys, men är inte en förutsättning.
För sökande till kursen som enstaka kurs gäller följande förkunskapskrav:
- 180 hp på matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller teknisk högskola, inkluderande minst 7,5 hp miljökunskap/uthållig utveckling.
- Dokumenterad räknevana, t ex 15 hp matematik.

Syfte

Kursen syftar till grundläggande förståelse om metoder för att analysera och värdera miljöpåverkan av produkter i ett livscykelperspektiv. Kursen skall vidare ge den teoretiska bakgrunden för livscykelanalys som metod, förmåga att använda metoden, god kännedom om dess tillämpningsområden och dess begränsningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall du kunna:

- Beskriva begreppet livscykelanalys och metodens byggstenar måldefinition, inventeringsanalys,  miljöpåverkansbedömning och tolkning/utvärdering.

- Beskriva metodens begränsningar.

- Förklara olika tillämpningsområden, och argumentera för metodval som är relevanta för olika tillämpningsområden.

- Kritiskt granska en livscykelanalys som genomförts av andra; bedöma antaganden och metodval och diskutera deras lämplighet.

- Genomföra en livscykelanalys och rapportera den på ett transparent sätt. Detta tränas i ett projektarbete där du lär dig upprätta en systemmodell, samla in data, beräkna resultaten och utvärdera dem.

Innehåll

Livscykelanalys (LCA) är en metod för analys och bedömning av produkters miljöpåverkan. LCA-metodiken använder och integrerar kunskap från både ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Produkterna ses i ett livscykelperspektiv, där råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, användning och avfallshantering beaktas, såväl som transporterna däremellan. Metoden omfattar beräkning av vilken miljöpåverkan som kan kopplas till en produkt eller tjänst under hela livscykelkedjan. Att genomföra en livscykelanalys omfattar t ex inventeringsanalys (datainsamling och kvantifiering av resursanvändning och utsläpp till miljön), miljöpåverkansbedömning (översättning av resultaten till mått för miljöeffekter), att tolka och dra slutsatser ur studien, liksom bedömning av dess tillförlitlighet och begränsningar. Kursen presenterar också hur LCA tillämpas i olika industriella sektorer (t ex kemi- tillverknings-, livsmedel- och byggindustri), och i oilka användningsområden i industrin (t ex produktutveckling, produktionsutveckling och marknadsföring) och offentligt beslutsfattande (t ex för utveckling av styrmedel och andra policyåtgärder).

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar med  mindre, integrerade övningar och ett i grupp genomfört projektarbete. Föreläsningarna presenterar metodiken för livscykelanalys, dess användningsområden, exempel på tillämpningar och metodens begränsningar. Övningarna och det i grupp genomförda projektarbetet ger fördjupad förståelse samt tränar färdighet i att använda metoden. En av övningarna introducerar olika programvaror for att genomföra LCA.

Litteratur

Baumann, Henrikke & Tillman, Anne-Marie (2004). The hitch hiker's guide to LCA. An orientation in life cycle assessment methodology and application. Studentlitteratur, Lund.

Utvalda kapitel ur Curran, MA (ed.) (2012): Life cycle assessment handbook p. 78-94. Beverly 2012.

Kompletterande material som tillhandahålls via kurshemsidan.

Examination


Projektarbete i grupp, med obligatoriska inlämningar av delresultat, godkänd slutlig rapport samt muntlig presentation.

Obligatorisk närvaro på vissa övningar och muntlig presentation av projekt (specificeras närmare i kurs-pm).

Skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.