Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LET923 - Kemi
 
Kursplanen fastställd 2013-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: ZBASS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Gymnasial nivå
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   08 Jan 2018 fm L,  15 Feb 2018 em L,  22 Aug 2018 fm L

I program

ZBASS TEKNISKT BASÅR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Ulf JäglidKursspecifika förkunskaper

Motsvarande som för programmet.

Syfte

Att ge fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri och livsmiljö. Kursen skall ge kunskaper motsvarande gymnasieskolans Kemi A.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursen skall ge studenten kunskaper i materiens byggnad, kemiska reaktioner och energiomsättningar. Kursen skall ge studenten färdigheter att planera, genomföra och redovisa experimentellt arbete samt att tillämpa gällande säkerhets-föreskrifter på laboratoriet. Kursen skall ge kunskaper motsvarande gymnasieskolans Kemi A.

Innehåll

Kursen är indelad i en teoretiskt och en laborativ del.

Följande moment ingår:

- Atomers och molekylers byggnad
- Periodiska systemet
- Växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia.
- Kemiska bindningar och deras inverkan på ämnenas fysikaliska och kemiska egenskaper.
- Stökiometri, reaktionsformler och kemisk jämvikt.
- Starka och svaga syror och baser, neutralisation, pH och buffertverkan.
- Oxidation och reduktion
- Drivkrafter för kemiska reaktioner: entalpi och entropi.
- Organiska kemins viktigaste ämnesklasser och funktionella grupper.
- Kretslopp och miljöfrågor
- moderna material och industriella tillämpningar.
Experimentella undersökningar.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

Litteratur

Pilström, Wahlström m fl.: Modell och verklighet A,
Natur och Kultur.
Björk, Brolin m fl.: Formler och Tabeller,Natur och Kultur.

Examination

Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Slutbetyg: U, 3, 4 eller 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.