Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VMI035 - Miljömanagement
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Mar 2018 fm M,  08 Jun 2018 fm SB,  25 Aug 2018 fm SB

I program

MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Univ adjunkt  Anna Nyström ClaessonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Allmän miljöutbildning, vilket motsvarar Miljöteknik

Syfte

Kursen syftar till en förståelse av de faktorer som driver och formar hanteringen av miljöarbetet inom industrin. Vidare syftar kursen till att ge en översikt över olika strategier och metoder i miljömanagment.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Analysera, diskutera och rapportera påverkan av miljökrav och hållbarhetsarbetet i ett företag eller en industrisektor

- Analysera de strategiska konsekvenserna av miljökraven i företag inom olika företag och branscher.

- Differentiera mellan strategier och relatera till metoder som kan användas för miljöarbete inom olika företag och branscher.

 - Känna igen och erkänna och hantera många olika argument och attityder rörande miljöfrågor inom olika företag och branscher.

- Differentiera styrkor och svagheter i miljöledningssystem (allmän och standarder) för att göra strategiska val om genomförande.

Innehåll

Kursen fokuserar på det industriella miljöarbetet och ges som en serie föreläsningar. Dessa omfattar omvärldsfaktorer för industrins miljöarbete (intressenter, lagstiftning, o dyl), utgångspunkterna för miljöarbetet (drivkrafter, miljöstrategier, o dyl), samt processer och verktyg för att styra miljöarbetet (miljöstyrsystem, miljörevision, miljörapportering o dyl). Till kursen här också en projektuppgift och eventuellt ett studiebesök.

Organisation

Föreläsningar, projektuppgift, diskussionsseminarium, övningar och eventuellt studiebesök

Litteratur

"Business Strategies and Management for Sustainability", Berkshire Essentials


Literatur kompendium

Examination

Skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift och presentation


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.