Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE235 - Matematisk orientering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTEM
3,0 Poäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Johan Jonasson


Tema:

MTS 1,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

De som gäller för tillträde till programmet.

Syfte

Kursen syftar till att stimulera reflektion kring matematikens utveckling och betydelse genom historien liksom dess idag aktuella forskningsområden, samt ge en inblick i olika arbetsområden som en teknisk matematiker kan verka inom.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Förklara hur matematikämnet växt fram och påverkat andra vetenskaper och samhället i stort
  2. Förklara några av matematikens forskningsområden och hur dessa tillämpas i olika ingenjörsdiscipliner
  3. Skriva en sammanfattande text som utgör en syntes av olika källor till information

Innehåll

Ett antal nedslag i matematikens historia och i aktuella matematiska forskningsområden av såväl inommatematisk som tillämpad karaktär, som tillsammans illustrerar ämnets bredd och betydelse. Exempel hämtas från bl.a. algebra, analys, beräkningsvetenskap, kombinatorik, optimeringslära, sannolikhetslära och statistik. I kursen ingår också en seminariedag där matematiker från industrin ger föredrag om deras dagliga verksamhet.

Två föreläsningar om matematik ur ett fackspråkligt perspektiv samt en föreläsning om LaTeX.

Organisation

Föreläsningar, varav ett antal är gästföreläsningar av företrädare för olika matematiska forsknings- och tillämpningsområden samt en seminariedag med företrädare från industrin. Fackspråksföreläsningar.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar

Examination

Med utgångspunkt ifrån föreläsningarna i matematik skriver studenterna en sammanfattande text. Trots att föreläsningsserien saknar ett egentligt tema (annat än att orientera om matematik) förväntas studenterna, med fackspråksinslaget och föreläsningen om LaTeX som stöd, syntetisera central och stödjande information från olika föreläsningar till en sammanhängande text med en tydlig central idé vars syfte antingen är (i) att redogöra för hur matematikämnet utvecklats, påverkar och interagerar med andra vetenskaper och samhället i stort, eller (ii) att redogöra för några av matematikens centrala idéer och hur matematik tillämpas i ingenjörsdiscipliner, d v s säga någonting om den yrkesmässiga tillämpningen av matematik.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.