Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBT185 - Projektkurs i kemi
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: ZBASS
4,5 Poäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Gymnasial nivå
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    

I program

ZBASS TEKNISKT BASÅR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulf JäglidKursspecifika förkunskaper

Kursen LET923 - Kemi

Syfte

Att ge fördjupad förståelse av kvalitativa och kemiska begrepp och fenomen samt ge kunskaper inom kemins aktuella tillämpningsområde genom ett kontext-baserat lärande. Kursen ska träna studentens förmåga att koppla ihop olika kemiska begrepp. Den skall ge självständighet och vana vid laborativt arbete samt förmåga att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och egna mätresultat.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Det övergripande temat för kursen är "atomer och molekyler som byggstenar för liv och samhälle" och under kursen diskuteras livets molekyler samt hur hållbara kemiska processer är en förutsättning för vårt samhälles välstånd. Målen för ditt lärande utgår från detta tema och är följande:
 • Att förstå kvalitativa och kemiska begrepp inom kemins och biokemins aktuella tillämpningsområde.
 • Att utföra laborativt arbete med förmågan att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och egna mätresultat.
 • Att redogöra för samt diskutera och reflektera över kemitekniska och biokemiska processer.

Innehåll

Du kommer att göra två laborationsprojekt under kursen; "Energiomsättning i celler" och "Kemiteknik-destillation". Med hjälp av ett växtmaterial kommer du att mäta energiomsättningen i växtceller. I kemitekniklaborationen kommer du att laborera i vår unika kemiska apparathall som är utrustad med ett flertal vanligt förekommande kommersiella processanläggningar i halv-skala. Följande moment kommer att diskuteras under kursen:
 • Spektroskopi.
 • Proteiner och enzymer.
 • DNA, kolhydrater och ATP.
 • Cellen, fotosyntes och livets processer.
 • Moderna organiska material och dess byggstenar.
 • Elektrolys och absorption.
 • Krackning och destillation.
 • Råvaror och produktion.

Organisation

Kursen består av lektioner, övningar och praktiska projekt/laborationer. Arbetet bedrivs utifrån ett kontext-baserat lärande, där lektioner och övningar är starkt kopplade till kursens två laborationsprojekt i biokemi respektive kemiteknik.

Litteratur

Lüning m fl.: Modell och verklighet B, Natur och Kultur. Björk m fl: Formler och Tabeller, Natur och Kultur. Från Kemi A-kursen: Pilström m fl: Model och verklighet A, Natur och Kultur.

Examination

Slutbetyg efter kontinuerlig examination på projekten; U, G


Publicerad: on 24 jan 2018.