Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA538 - Fysik
 
Kursplanen fastställd 2017-02-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: ZBASS
18,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Gymnasial nivå
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Tentamen, del A 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   27 Okt 2017 fm L,  21 Dec 2017 em L,  28 Aug 2018 fm L
0209 Tentamen, del B 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   13 Mar 2018 em L,  04 Apr 2018 fm L,  30 Aug 2018 fm L
0309 Tentamen, del C 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   09 Maj 2018 em L,  26 Maj 2018 em L,  31 Aug 2018 fm L

I program

ZBASS TEKNISKT BASÅR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Tommy Gustafsson


Ersätter

LMA537   Fysik TB


Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse för grundläggande fysikaliska samband samt ge en god grund för fortsatta studier inom teknisk högskola

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tydligt redovisa sina problemlösningar på ett fullständigt och strukturerat sätt.
 • Frilägga stela kroppar, ställa upp jämviktsekvationer, tillämpa rörelselagarna och utnyttja energiprincipen.
 • Redogöra för de viktigaste begreppen, principerna och terminologin inom elektromagnetism.
 • Tillämpa storheterna elektriskt fält och magnetfält i problem som rör elektrisk- och magnetisk kraftverkan, samt partikelrörelse i närvaro av fält.
 • Tillämpa Kirchhoffs lagar, Ohms lag och Joules lag i problem som rör elektriska likströmskretsar, samt Lenz lag och Faradays lag i induktionsproblem.
 • Redogöra för termodynamikens grundläggande principer.
 • Redogöra för viktiga fysikaliska begrepp som termisk verkningsgrad, resonans, interferens och diffraktion.
 • Tillämpa linsformeln och beräkna förstoring samt konstruera strålgång.
 • Redogöra för de fysikaliska mekanismerna bakom atomkärnans och atomens uppbyggnad samt radioaktivitet.

Innehåll

Delkurs A, LMA 538 0109, 7,5 hp: Newtons lagar, kraftgeometri, friläggande av kroppar och delar av kroppar, moment, tyngdpunkt, jämvikt med och utan friktion, rätlinjig rörelse, rörelselagar och partikeldynamik d.v.s. hastighet, acceleration, kinematik och kinetik. Fullständig lösning av jämviktsproblem med hjälp av kraft- och momentekvationer. Värme, temperatur, termodynamikens huvudsatser, densitet och tryck. Cirkulär centralrörelse, sammansatt rörelse, arbete, energi och effekt.


Delkurs B, LMA538 0209, 6,0 hp: Grundläggande begrepp inom elektromagnetism (laddning, ström, potential, spänning, energi, effekt, elektrisk fältstyrka, magnetisk flödestäthet, magnetiskt flöde); kretselement (spänningskälla, ledare, resistor, kondensator, induktor); likströmskretsar (Kirchhoffs lagar, Ohms lag, Joules lag, RC-krets, LR-krets); elektrisk- och magnetisk kraftverkan (elektriskt fält, magnetfält, partikelrörelse i närvaro av fält); induktion (Lenz lag, Faradays lag); funktionsprincip för linjär likströmsmotor och linjär likströmsgenerator.


Delkurs C, LMA538 0309, 4,5 hp: Mekaniska svängningar, vågutbredning, mekaniska vågor, elektromagnetiska vågor, interferens och diffraktion, geometrisk optik, partikel-vågdualiteten, atomer och spektra, atomkärnans struktur, kärnreaktioner, kärnenergi.

Organisation

Kursen består av 3 delkurser. Kurserna omfattar föreläsningar och övningar. I delkurserna B och C förekommer även laborationer.

Litteratur

 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, teoribok (Natur och kultur, upplaga 1)
 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, övningsbok (Natur och kultur, upplaga 1)
 • Utdelat material

Examination

Examination baseras på skriftlig tentamen för varje delkurs, betygsskala TH. För att erhålla slutbetyg i fysik krävs godkänd tentamen på samtliga delkurser och att samtliga laborationer är godkända. Betygsskalan för slutbetyg i fysik är 3, 4 och 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.