Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTT060 - Elinstallation med författningskunskap
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPEPO
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

Kursen är enbart öppen för studenter som har kursen i sin programplan
Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: B+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    
0209 Tentamen 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp   16 Mar 2018 em SB,  08 Jun 2018 em SB,  24 Aug 2018 fm M

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - elkraftsteknik, Årskurs 3 (obligatorisk)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Thomas Hammarström  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Man skall ha läst följande kurser: EEK140 eller EEK565 eller motsvarande samt ENM050 och MTT035 eller motsvarande samt 7,5 hp av elkrafttekniska kurser på avancerad nivå (MPEPO kurser eller liknande).

Syfte

Kursen syftar till att ge de teoretiska kunskaper om och färdigheter i att tillämpa svensk lag, författningar, förordningar, föreskrifter, standarder, anvisningar mm för elektriska starkströmsanläggningar som krävs för den elkraftingenjör som avser ansöka om allmän installationsbehörighet hos Elsäkerhetsverket. Vidare syftar kursen till att i projektform ge övning i kreativitet och samarbete vid behandling av tillämpade anläggningstekniska frågeställningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- planera ett stort eldistributionssystem
- utföra elinstallationsberäkningar
- utarbeta elschemaritningar (elinstallationsritningar)
- redogöra för moderna elinstallationsprinciper och elinstallationsmateriel
- tillämpa gällande ellagar, arbetsmiljölag och elektriska starkströmsföreskrifter
- arbeta i team för att lösa olika praktiska elinstallationsproblem
- redovisa projektresultat skriftligt, presentera och försvara det muntligt

Innehåll

Elinstallation:
- elinstallationsmateriel, elinstallationsberäkningar (belastningsförmåga, spänningsfall, utlösningsvillkoret), elinstallationsritningar, genomgång av   elinstallationsreglerna.
Författningskunskap:
- genomgång av lagar och föreskrifter: arbetsmiljölagen och dess tillämpningar, ellagstiftning i EU, starkströmsföreskrifterna, elsäkerhetsanvisningar.
Projekt:
- design av ett eldistributionsnät för en stadsdel samt för en industri 

Organisation

Föreläsningar, övningar, projektuppgifter, studiebesök

Litteratur

SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna med kommentarer (SS 436 40 00)
SEK Handbok 438 Högspänningshandboken (SS 421 01 01), Högspänningsguiden
SEK Handbok 446 Elanläggningar - säkerhet vid arbete
Ellag (1997:857)
Utvalda Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Examination

Skriftlig tentamen, betygskala: U eller G (80% rätta svar krävs för godkänd). Skriftliga och muntliga redovisningar av projektuppgifter. Deltagande i studiebesök + aktivt deltagande under kursens gång.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.