Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE285 - Projektkurs i fysik
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: ZBASS
4,5 Poäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Gymnasial nivå
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    

I program

ZBASS TEKNISKT BASÅR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Tommy GustafssonKursspecifika förkunskaper

Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna förbättrar sin förmåga att arbeta i grupp och tillägnar sig fördjupade kunskaper i fysik genom experimentellt och teoretiskt arbete i projektform. Syftet är också att projekten, genom att vara konkreta "hands-on" aktiviteter, stimulerar till fortsatta studier i teknik och naturvetenskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Formulera, planera, utföra och redovisa (skriftligt och muntligt) ett projektarbete inom ämnesområdet fysik.
  • Inhämta och kritiskt granska information från olika typer av källor.
  • Utföra mätningar.
  • Använda mätresultat för att konstruera enkla matematiska modeller.
  • Använda mätresultat till att dra slutsatser om mätobjektet.

Innehåll

  • Mätteknik och modellering.
  • Fördjupningar i mekanik, termodynamik och elektromagnetism (inklusive elektronik).

Organisation

  • Introduktions- och temaföreläsningar om för olika projekt aktuella fysikområden.
  • Grupparbete (planering, utförande och analys) med experimentella eller teoretiska projekt.
  • Redovisning (skriftligt och muntligt).

Litteratur

Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1, Heureka! Fysik 2 (Natur och Kultur).
Utdelat material.

Examination

För att bli godkänd krävs aktivt deltagande i grupparbetet och vid redovisningar. Redovisningen av projekt sker i form av skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Projekten bedöms i skala Godkänd och Underkänd. För att erhålla slutbetyget Godkänd krävs att samtliga projekt är godkända.


Publicerad: on 24 jan 2018.