Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF275 - Fysikingenjörens verktyg  
 
Kursplanen fastställd 2017-06-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
10,5 Poäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Övning 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0213 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0313 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0413 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0513 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Jonathan Weidow


Ersätter

FKA150   Inledande teknisk kommunikation TDA305   Datorintroduktion TIF011   Fysiken omkring oss

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet för programmet.

Syfte

Kursen är en introduktionskurs med huvudsakligt syfte att förse studenterna med grundläggande färdigheter i hantering av några av de verktyg som används av fysiker och ingenjörer. Detta innefattar såväl rent konkreta verktyg relevanta för den fortsatta utbildningen, såsom lokala datorsystem och matematisk programvara, som experimentell metodik och grundläggande fysikaliska modellerings- och analysmetoder. Inom ramen för kursen ges också en allmän orientering om några aktuella forskningsområden inom fysik eller områden där fysiker är verksamma. Studenterna skall också efter kursen vara bekanta med för ingenjörer vanligt förekommande moment associerade med produktutveckling. Detta inbegriper marknadsanalys, kravspecifikation, funktionsanalys, miljöaspekter, idéval, idékoncept, värdering/urval samt utprövning. Teknisk kommunikation utgör ett integrerat inslag i kursen. Syftet med kommunikationsinslaget är att hos studenterna utveckla grunden för ett genremedvetet skrivande karaktäriserat av språkriktighet och textriktighet och känsla för stilistiska skillnader i skrivande riktat till en tydlig mottagare. Den sista delen av kommunikationsinslaget i kursen syftar till att ge träning i presentationsteknik, med särkskild fokus på projektpresentation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Utföra grundläggande dimensionsanalys och fysikalisk modellering.
* Behandla mätosäkerheter.
* Planera och genomföra experimentella undersökningar av fysikaliska fenomen samt analysera resultaten.
* Använda grundläggande funktionalitet i MATLAB som ett verktyg för numeriska beräkningar och visualisering vid problemlösning inom kurser i fysik och matematik.
* Skriva en mottagarorienterad text präglad av språkriktighet och textriktighet som tydligt vittnar om en känsla för stilistiska skillnader.
* Konvertera laborationsanteckningar till forskningsdokumentation och författa en laborationsrapport.
* Arbeta med skrivande på ett processorienterat sätt.
* Planera, strukturera och framföra en muntlig presentation präglad av god presentationsteknik.
* Använda återkoppling och ge återkoppling på ett konstruktivt sätt med utgångspunkt i skriftlig och muntlig framställning.
* Redogöra för och självständigt använda de viktigaste UNIX- och LaTeX-kommandona, utan hjälp (utantill-kommandona).
* Redogöra för de viktigaste begreppen och självständigt tillämpa de viktigaste koncepten (utantill-koncepten).
* Hitta kommandon och flaggor till kommandon med hjälp av (i fallet UNIX) det inbyggda hjälpsystemet eller (i fallet LaTeX) material inlänkat från kurshemsidan  även kommandon och flaggor som inte tidigare omnämnts.
* Lösa mer komplexa problem som kräver att man kombinerar flera UNIX-kommandon eller använder mer avancerad funktionalitet i skalet, med tillgång till de hjälpresurser som finns.

Innehåll

Datorintroduktionen (0113, 1,5 hp, Lp1) behandlar:
* UNIX: Skalet, filhantering, rättigheter, sökvägar, processhantering, texthantering, hjälpsystemet, och en gnutta programmering. * LaTeX: Textformatering, disposition, tabeller och figurer, matematik, listor, referenser, hjälpresurser, och vanliga fel.

MATLAB-delen (0213, 1,5 hp, Lp1) behandlar:
* Desktop Layout och hjälpfunktionen.
* Aritmetik, tilldelning, variabler och standardfunktioner.
* Skriptfiler och funktionsfiler. Grafik.
* Numerisk beräkning av nollställen.
* Lösning av linjära ekvationssystem.
* Numerisk integrering och numerisk lösning av differentialekvationer.
* Enklare programmering och programstrukturer. Hantering av datafiler.

Projekt Lp1 (0313, 1,5 hp) behandlar:
* Storleksuppskattningar, enheter och dimensionsanalys.
* Fysikalisk modellering.
* Språkriktighet, textriktighet och stil i tekniskt skrivande.

Projekt Lp2 (0413, 3,0 hp) behandlar:
* Experimentell metodik (försöksplanering, utförande, dokumentation, analys och behandling av mätfel).
* Fysikalisk modellering.
* Tolkning av experimentella data och anpassning av funktionssamband.
* Inledande behandling av mätosäkerheter.
* Hur man skriver en korrekt laborationsrapport.

Projekt Lp3 (0513, 3,0 hp) behandlar:
* Produktutvecklingsprocessens moment (marknadsanalys, kravspecifikation, funktionsanalys, miljöaspekter, idéval, idékoncept, värdering/urval fram till huvudkoncept, utprovning).
* Materialegenskaper (fysikaliska, kemiska och mekaniska) samt olika materials användningsområden.
* Produkter ur ett livscykelperspektiv.
* Grundläggande tillverkningsteknik och metoder (frånskiljande, tillformande, sammanfogande, mfl.).
* Prototypframtagning med friformsframställning (3D printning).
* Presentationsteknik och träning i muntlig framställning med särkskilt fokus på projektpresentation.

Organisation

Kursmomenten Datorintroduktion (0113) och MATLAB (0213) ges i form av föreläsningar och övningar i datorsal. I projektmomenten 0313, 0413 och 0513, förekommer föreläsningar, övningar, laborationer, workshops och seminarier.

Litteratur

Utdelat material och web-resurser.
Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, senaste upplagan, Studentlitteratur.

Examination

Datorintroduktionsmomentet (0113) och MATLAB-momentet (0213) examineras genom att obligatoriska uppgifter löses och redovisas för handledare vid datorn.

För godkänt betyg i momenten 0313, 0413 och 0513 krävs närvaro och aktivt deltagande i seminarier, laborationer och workshops; godkända genomföranden av projekt och projektredovisningar med tillhörande kamratrespons. Presentationerna (skriftliga och muntliga) måste nå upp till ställda tekniska och språkliga kvalitetskrav. Inlämningsuppgifter och/eller kompletterande dugga kan förekomma.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.