Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM055 - Elektriska drivsystem 1
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPEPO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

 
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D+
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   24 Okt 2017 em SB_MU,  19 Dec 2017 em SB,  27 Aug 2018 em M

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - elkraftsteknik, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Yujing Liu


Ersätter

EEK205   High performance electric drives EEK610   Electric drives-1


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Det huvudsakliga målet för kursen är att studenterna skall utveckla och uppvisa en förståelse för hur ett elektriskt drivsystem är konstruerat samt hur ett lämpligt system väljs för olika applikationer. Efter kursen skall studenterna ha en djup förståelse av elektriska maskiner: teori, tillämpningar, stationärtillstånd, samt för likströmsmaskinen även dynamiska simuleringar och reglerprinciper för att undersöka systemets dynamiska prestanda. I kursen ligger fokus också på drivsystemets energieffektivitet och till viss del dess miljöpåverkan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva stegen som krävs för design och implementering av ett elektriskt drivsystem. Kursdeltagaren ska även kunna exemplifiera de för och nackdelar som bör övervägas vid val av drivsystem, dels av utvecklaren men även av slutanvändaren.
 • beskriva: skillnaderna mellan de olika maskiner som behandlas i kursen, hur maskinerna fungerar, maskinernas stationärmodeller samt deras prestanda som t.ex. moment-varvtalskurvor
 • känna igen olika typer av maskiner och veta hur dess olika huvudkomponenter ser ut
 • beskriva tillvägagångssättet för att experimentellt bestämma maskinparametrar och för likströmsmaskinen genomföra dessa mätningar, samt förstå och följa säkerhetsföreskrifterna för kurslaboratoriet
 • beskriva likströmmaskinens dynamiska prestanda med hjälp av de elektriska och mekaniska ekvationer som beskriver maskinen.
 • använda modeller för att utföra simuleringar i Matlab/Simulink av en likströmsmaskin. Direktstart samt ström och varvtalsreglering ska kunna simuleras.
 • jämföra simuleringar och mätningar samt dokumentera och presentera resultaten i en skriftlig rapport
 • beräkna stationärvärdena för likströms-, asynkron-, synkron- samt permanentmagnetmaskinernas elektriska och mekaniska storheter
 • välja lämpligt (och miljövänligt) drivsystem för en given applikation med dess specifikation
 • identifiera när etiska aspekter behöver beaktas vid design, konstruktion och användning av elektriska drivsystem

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment
 1. Introduktion till elektriska drivsystem
 2. Styrning av likströmsmaskinen
 3. Likströmsmaskinen: Teori, tillämpningar samt stationära och dynamiska beräkningar
 4. Växelströmsmaskiner: Teori, applikationer samt stationära beräkningar
 5. Val av drivsystem
Kursen kommer behandla likströms-, synkron-, asynkron-, borstlösa likströms-, samt "switchade" reluktansmaskiner. Föreläsningar och räkneövningar kommer att ges samt praktiska laborationer och datorövningar.

Två praktiska labborationer kommer att utföras. Före labborationstillfället ska hemuppgifter vara gjorda samt säkerhetsföreskrifterna för laboratoriet vara lästa. Detta kommer att testas innan labborationen får starta. Har en student ej förberett sig blir studenten underkänd på labborationen. De olika momenten är följande:
 1. Likströmsmaskinen: Bestämma parametrarna för maskinen
 2. Reglering: Uppmätning av en direktstart samt implementering av en digital PI-regulator för styrning av likströmsmaskinen med hjälp av LabView.
 3. Reglering: Simulering av likströmsmaskinen i Matlab/Simulink. Direktstart samt ström och varvtalsreglering
I laborationsrapporten skall en del av resultaten från den praktiska laborationen och simuleringarna jämföras och/eller diskuteras.

Organisation

Kursen består av 18 föreläsningar (2x45min), 11 räkneövningar(2x45min), två praktiska labborationer (2x4h) samt två datorövningar (2x4h). En övningstentamen (ej obligatorisk) kommer äga rum (4x45min) i mitten av kursen.

Litteratur

 • Electric Motors and Drives, av A Hughes, publicerad av Newnes, Elsevier
 • Utdelat material
 • Studenterna uppmuntras även att läsa andra böcker gällande elektriska drivsystem, till exempel Electic machinery fundamentals by S. S. Chapman, publicerad av McGraw-Hill 

Examination

Skriftlig tentamen (80%). Godkänd labboration samt rapport (20%). Övningstentamen (+10%). Betygsskala, U 3,4,5. Studenten måste uppnå minst 50% av labborationspoängen samt 40% av poängen på den skriftliga tentamen för att bli godkänd i kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.