Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK250 - Industrial management
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Minsta antal deltagare: 10

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   30 Maj 2018 em SB,  07 Okt 2017 em SB,  31 Aug 2018 em M

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Magnus PerssonBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

.

Syfte

Kursens syfte är ge en god kunskap och förståelse över hur man leder och organiserar produktion i olika typer av verksamheter och hur produktionsfunktionen bidrar till företagets övergripande strategi och konkurrenskraft. Dessutom erbjuder kursen möjlighet för studenterna att inhämta kunskap om teori, verktyg och ramverk för att leda, organisera och utveckla produktionssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • - Kunna göra adekvata produktionsstrategiska överväganden och beslut
 • - Förklara de grundläggande parametrar som definierar operations management
 • - Beskriva olika typer av operations
 • - Visa hur operations management och industriell organisation kan bidra till företagets strategiska framgång
 • - Kunna redogöra för konsekvensera av olika strategiska val på kapacitet, samt konsekvensen av layoutval och val av processteknologi 
 • - Kunna diskutera och ge förslag på hur företaget skall hantera relationen mellan kapacitet och efterfrågan på varor och tjänster. 
 • - Ange olika angreppssätt för att förbättra operations.
 • - Ange olika tillvägagångssätt för att hantera komplexitet 
 • - Förklara innebörden av lean production samt relatera till hur företaget kan utvecklas utifrån de underliggande principerna i lean.

 • Innehåll

  I denna kurs kommer området industriell organisation att belysas framför allt från ett produktionsperspektiv där fokus ligger på ledning och organisation av varu- och tjänsteproduktion (operations management). I centrum för kursen ligger produktionens och produktionssystemets strategiska betydelse för företagets uthålliga konkurrenskraft. Fokuseringen på produktionen, produktionsutveckling och produktionens strategiska roll har sin grund i det ökade strategiska behovet av medveten och långsiktig utveckling av produktionen och produktionssystemen. Industriell organisation/operations management handlar i detta sammanhang både om att effektivisera och förbättra existerande produktionssystem men också att utveckla nya produkter, tjänster och produktionssystem. Operations management handlar inte bara om att vara effektiv utan också om att utveckla produktionsfunktionen så att det spelar en stödjande eller drivande roll i företagets övergripande konkurrensstrategi och att det är anpassat till förändringarna som sker i omvärlden. Kursen går igenom en rad centrala områden som är av vikt för att kunna leda, organisera och utveckla olika verksamheters produktionsfunktion och att analysera produktionens strategiska roll i olika typer av företag.

  Organisation

  Kursen innehåller ett antal föreläsningar.

  Litteratur

  Slack, N., Brandon-Jones, A. & Johnston, R. (latest edition) Operations Management, Pearson Education, London, UK

  Examination

  Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen vid kursens slut. Tentamens utformning kan t.ex. bestå av frågor med inriktning mot en förståelse av kursens innehåll (en kombination av essä och analysfrågor samt eventuellt lösning av mindre praktikfall). För godkänd kurs krävs godkänd tentamen (40%). För betyg fyra (4) krävs 60 % och för betyg fem (5) krävs 80% av tentamens maxpoäng. All undervisning kan utgöra grund för den skriftliga tentamen. Även en obligatorisk uppgift ingår där studenterna ska använda modeller ur litteraturen på t.ex. praktiska exempel för att underlätta inläsningsarbetet till den skriftliga tentamen.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.