Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
Kursen är nedlagd 
TEK515 - Affärsplanering och entreprenörskap för hållbarhet  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
6,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är inställd
Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Laboration 6,0hp Betygskala: UG   6,0hp    

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats LundqvistBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som är inskrivna på mastersprogrammen MPSEB, MPIEE, MPSES, MPTSE och MPBDP, samt är godkända på obligatoriska kurser från aktuellt mastersprogram årskurs 1. För deltagande krävs också att studenten följer den plan som gäller för Climate-KIC Masters Label.

Syfte

Kursen är kopplad till Climate-KIC och syftar till att främja europeisk innovation och entreprenörskap relaterat till klimatförändringar. Genom att bygga en kunskaps- och innovationsgemenskap inom klimatförändringar avser kursen att identifiera och föra fram nya lösningar till en angelägen fråga.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Visa förståelse för och diskutera fenomenet klimatförändring, med hänsyn tagen till ett europeiskt sammanhang.
  • Utarbeta en hållbar affärsmodell för en verksamhet som syftar till att angripa utmaningar inom klimatförändring och hållbarhet.
  • Genom en affärsplan demonstrera förmåga att utveckla en tidig affärsidé, vilket kan innefatta övertygande om kundnytta, affärsmodell, marknads- och konkurrentanalys, organisation, kompetensbehov, lönsamhetsbedömning, finansieringsbehov, och möjliga skyddspositioner.
  • Visa på förmåga att i lagarbete inhämta, tillvarata och integrera kunskaper i form av en övertygande affärsplan

Innehåll

Exempel på teman som behandlas i kursen:
  • En översikt av olika aspekter, principer, och regleringar relaterat till klimatförändringar på både lokal och global nivå.
  • Vetenskapliga insikter kring hur klimatförändringar kan mätas, motverkas och anpassas.
  • Introduktion till entreprenörskaps- och affärsutvecklingsämnen såsom t.ex. Business Model Canvas (BMC)
  • Introduktion till innovationsteori och -praktik
  • Gruppdynamik och förståelse för olika roller och personligheter.

Organisation

Kursen är indelad i tre separata moduler som genomförs på olika platser. Första och andra modulerna består av lektioner, möten, fallstudier och nätverksträffar med entreprenörer. Den avslutande modulen fokuserar på att sammanföra de olika delarna kring den tänkta affärsidén och få ihop affärsplanen. Till detta moment hör också att presentera affärsidén.

Litteratur

Meddelas i samband med kursstart.

Examination

Kursen examineras genom studentens aktiva deltagande i schemalagda moment och genom skriftliga inlämningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.