Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY292 - Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    
0215 Tentamen 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp   11 Jan 2016 fm M,  05 Apr 2016 fm H,  19 Aug 2016 em SB

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Martin Fabian


Ersätter

SSY290   Design of flexible and modular automation systems SSY291   Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen har inga kursspecifika förkunskapskrav

Syfte

Produktionssystem består av maskiner och materialhanteringsutrustning, tillsammans med en arbetsstyrka, och dessa resurser är begränsade. För att producera, behöver systemet utföra en mängd bearbetnings- och materialhanteringsuppgifter. Dessa uppgifter kräver tillgång till de begränsade resurserna, som därför måste allokeras så att produktionen alltid kan fortgå enligt de uppställda specifikationerna. Denna kurs syftar till att tydliggöra fundamentala egenskaper hos produktionssystem, och att använda dessa för analys, schemaläggning, fortlöpande förbättring och systemdesign så att kraven på produktionssystemen är uppfyllda.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Modellera ett produktionssystem bestående av maskiner och materialhanteringssystem.
  • Använda och vara bekväm med den gängse terminologin inom schemaläggning och optimering av produktionssystem; detta inkluderar uttryck som "processing time", "throughput", "efficiency", "release time", "makespan", etc.
  • Analysera ett givet produktionssystem utifrån relevanta prestandamått, såsom "throughput", "work-in-process", sannolikhet för blockering och/eller svält, etc.
  • Avgöra om tillgängliga begränsade resurser i systemet, dvs maskiner, arbetsstyrka, buffertkapacitet, m.m., kan omdistribueras så att systemets prestanda förbättras.
  • Identifiera flaskhalsmaskinen och flskhalsbufferten, dvs, den maskin respektive buffert som försämrar systemets prestanda mest.
  • Avgöra "lean" buffertkapacitet, dvs den optimala distributionen av buffertkapacitet som garanterar den önskade produktionskapaciteten.
  • Planera och schemalägga en given mängd produktionsuppgifter ("jobs") under en given mängd av företrädes- och resurskrav, och efter vanliga objektskrav såsom att minimera "makespan".
  • Modellera och lösa bemanningsproblem med heuristiska metoder.

Innehåll

Kursen täcker följande ämnesområden: Grundläggande sannolikhetslära, matematisk modellering av produktionssystem, analys av produktionssystem av Bernoullityp, kontinuerlig förbättring av Bernoullisystem, design av "lean" Bernoullisystem, maskin- och "job shop"-schemaläggning, schemaläggning av flexibla monteringssystem, schemaläggning av bemanning.

Organisation

Kursen är delvis uppbyggd på traditionellt vis med föreläsningar och övningar. Därtill kommer ett antal kompisgranskade inlämningsuppgifter av mer projektkaraktär, teoretisk och/eller praktisk.

Litteratur

Kursen behandlar kapitlen 1-6 i "Production Systems Engineering" av Jingshan Li och Semyon Meerkov, och kapitel 5, 6 och 12 i "Planning and Scheduling in Manufacturing and Services (2nd ed.)" av Michael L. Pinedo. Båda böckerna finns tillgängliga som e-böcker via Chalmers bibliotek. Dessutom ingår i kursmaterialet vetenskapliga artiklar, föreläsningsanteckningar, presentationer.

Examination

Kursen examineras på två sätt: dels en tenta, dels godkända inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.