Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO368 - Forskningsmetodik  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMAR
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Doktor  Zhiyuan Li
Professor  Jonas Ringsberg


Ersätter

SJO366   Research methods SJO367   Forskningsmetodik


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenten skall skaffa sig grundläggande kunskap i vetenskaplig teori och etik, samt att studenten skall kunna designa och utföra en vetenskaplig studie inom det natur- eller samhällsvetenskapliga området. Kursen är uppdelad i två delar; en som behandlar kvalitativ forskningsmetodik, den andra behandlar grundläggande statistiska analysmetoder. Efter kursen skall studenten kunna designa en empirisk studie samt tillämpa olika forsknings- och analysmetoder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- definiera och avgränsa en forskningsfråga
- diskutera fördelar och nackdelar med grundläggande datainsamlingsmetoder
- tillämpa grundläggande datainsamlingsmetoder
- tolka och värdera kvalitén på forskningsresultat
- formulera och organisera en diskussion
- planera och skriva en forskningsplan för ett eget forskningsprojekt
- tillämpa grundläggande statistiska analysmetoder

Innehåll

Kursdelen om forskningsdesign och metod innehåller följande moduler:

A1. Forskningsteori
A2. Forskningsetik
A3. Val av ämne, metod, hypotes och forskningsdesign
A4. Val av mätmetod. Validitet och reliabilitet.
A5. Forskningsdesign: oberoende och beroende variabler, inom och mellangruppsdesign, mixed design och motbalansering
A6. Kvalitativa metoder: Intervju och enkät, observation och textanalys
A7. Forskningsrapporten
A8. Att presentera forskning

Den statistiska delen innehåller:

B1. Mätskalor, summering och beskrivning av data
B2. Hypotestest, typ I- och typ II-fel, statistisk signifikans, en- och tvådelade tester
B3. Urval och populationer, konfidensnivå z- och t-tester
B4. Variansanalys
B5. Korrelation
B6. Regression

Vid sidan av de teoretiska blocken ges praktiska övningar i att skriva en forskningsplan, statistisk analys och presentation av forskning.

Organisation

Kursen innefattas föreläsningar med olika exempel från forskningstillämpning och teori. I samband med detta ska studenten genomföra olika uppgifter som relaterar till den teori som gås igenom på föreläsningarna. Kursen består av två delar: En del om kvalitativa forskningsmetoder och en del om statistisk analys.

Litteratur

Se kursens sida i PingPong.

Examination

Tre inlämmningsuppgifter och en skriftlig rapport samt deltagande i seminariet är obligatoriska. Dessutom måste datorövningar i statistiska metoder vara godkända. Om dessa uppgifter godkänns har studenten klarat kursen och får betyget 3. För att få ett högre betyg, skall en skriftlig tentamen omfattande de statistiska metoderna skrivas.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.