Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO835 - Risk- och säkerhetsstyrning  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMAR
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   31 Maj 2016 em L,  15 Aug 2016 em L

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Olle LindmarkBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för risker, osäkerhetsbedömningar och säkerhet från ett transport- och verksamhet perspektiv för att uppnå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kursen berör ämnen som säkerhetskultur och säkerhetsledningssystem samt tillämpning av systematisk riskhantering metod.

Dessutom syftar kursen till att ge grundläggande färdigheter i bostadsplanering samt förståelse för samhällets motståndskraft i skydd mot olyckor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva grundläggande begrepp som risk, säkerhet och osäkerhet
- Illustrera säkerhetskultur och utveckla säkerhetsledningssystem
- Applicera riskhanteringsmetodik och använda risk- och tillförlitlighets verktyg för att analysera, utvärdera och minska risker
- Använd strukturerad metod för beslutsfattande under osäkra situationer
- Förklara grundläggande rättsliga aspekter på risk och säkerhet
- Förstå och analysera komplexiteten i risk- och säkerhetshantering
- Visa fördjupad förmåga att identifiera sina egna behov av ytterligare kunskap och färdigheter för säkrare och mer hållbar värld.
- Visa förståelse för beredskap och beredskapsplanering

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen:

- Teoretiska grunder i riskhantering
- Sannolikheter i riskanalys
- Riskidentifiering
- Metoder för kvalitativ och kvantitativ riskbedömning
- Säkerhetskultur och säkerhetsledningssystem
- Systematiskt metodik för hur man ska analysera, värdera, och minska risker
- Workshops i användningen av risk- och tillförlitlighetsverktyg, och hur man använder beslutsstöd i osäkra situationer

Organisation

Kursen är organiserad utefter en problemorienterad pedagogik och består av föreläsningar, workshops och projekt. Den består av ett generisk del om riskhantering samt projektarbete som fokuserar på risk och säkerhetsarbete kopplat till transporter och verksamhetsdrift.

Delmoment i kursen är:

Föreläsningar: Ger teoretisk grund och stöd för projektarbetet
Workshops: Praktisk träning i risk- och tillförlitlighetsverktyg och beslutsfattandet under osäkra förhållanden
Projekt: Tillämpar kunskaper som lärs ut under kursen för att förbättra tillförlitligheten, minska risker och hantera osäkerhet från ett transport och/eller verksamhetsdrifts perspektiv
Presentation: Kunna presentera projektresultat för beslutsfattare eller motsvarande
Studiebesök

Litteratur

Se kurshemsida i Ping pong

Examination

Projektbaserad examination som omfattar skriftlig projektrapport och presentation, workshops och ett skriftligt kunskapsprov. Betygsskalan är baserat på TH: 5, 4, 3 och underkänt. Studenten måste godkännas på alla enskilda examinationsmoment för att bli godkänd på kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.