Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM016 - Projektledning  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A
Max antal deltagare: 120

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    
0215 Inlämningsuppgift 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Petra Bosch


Ersätter

BOM015   Projektledning


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagen till MSc program: Organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn (MPDCF), Internationell Projektledning (TIPMA) och Sjöfartens organisation och ledning (MPMAR), samt utbytesstudenter som tar alla fyra obligatoriska kurser inom MPDCF eller TIPMA MSc program.

Syfte

Kursens syfte är att deltagarna ska få en förståelse för hur projekt initieras, planeras och genomförs. Utgångspunkt är informationshanteringen och hur effektiv kommunikation mellan projektledare, uppdragsgivare, beslutsfattare, medarbetare, underleverantörer och andra intressenter i projektet kan uppnås. Stor vikt läggs vid projektledarrollen och projektgruppens dynamik.

Ett viktigt inslag i kursen är en workshop som utformats för att ge deltagarna möjlighet att uppleva dynamiken i att leda och medverka i ett projekt där oförutsedda händelser inträffar på vägen. Avsikten med workshopen är att utmana deltagarna och att vässa deras kritiska tänkande genom att reflektera över processen och de egna prestationerna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva och förklara uppbyggnaden av projektets livscykel och urskilja vad som kännetecknar varje fas
 • förklara vad som utmärker tillfälliga organisationer och värdera hur de fungerar
 • kritiskt utvärdera de begrepp och teorier som studeras
 • använda och värdera olika ledningsverktyg som syftar till att integrera och styra aktiviteter och beslutsfattande under hela livscykeln
 • överväga och se över villkoren för effektivt lagarbete för att leverera projekt framgångsrikt
 • bedöma krav på information och dokumentation i projekt och identifiera de kommunikativa aspekterna av projektarbete

Innehåll

 • Organisering av projekt, från starten till slutförande
 • Planering med avseende tid, kostnad och prestanda kontroll i projekt
 • Intressent identifiering och analys
 • Projekt risk management och analys
 • Projekt simuleringsspel workshop
 • Project management system

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter:

 • föreläsningar
 • grupp- och klassdiskussioner och övningar 
 • gruppuppgifter

Litteratur

Vi rekommenderar att du använder det elektroniska biblioteket för att få tillgång Projektledning relaterade böcker och artiklar. Vi rekommenderar följande böcker som användbar bakgrund läsning för denna kurs.

 1. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling by Harold R. Kerzner. 11th Edition
 2. Project Management: Case Studies by Harold R. Kerzner. 4th Edition

Examination

Kuren består av lektioner och övningar. En workshop ingår i kursen. Examinationen är baserad på två gruppuppgifter: 1. Workshop rapport. 2. Akademisk Review. Workshopen är obligatorisk.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.