Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF050 - Medicinska material
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Jan 2016 fm H,  04 Apr 2016 em EKL,  22 Aug 2016 em M

I program

MPAPP TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Julie Gold  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande universitetsnivå kurser i fysik eller mekanik och kemi, eller materialvetenskap.

Syfte

Syftet med kursen är att introducera studenten till de viktigaste kategorierna av material som används som biomaterial, med tonvikt på deras struktur och egenskaper, och att ge en introduktion till specifika material som vanligen används i medicinsk implantat, samt läkemedelstillförsel och vävnadregenerering (”tissue engineering”) tillämpningar. Ett annat syfte är att de studerande skall känna till de särskilda hanterings-, prestanda- och nedbrytningskriterier som krävs för material i medicin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå de grundläggande struktur-egenskapsrelationerna hos metalliska, keramiska, polymera och komposit materialsystem.

Förstå struktur-egenskapsrelationer av biologiska material, inklusive stora vävnader som finns i kroppen.

Känna till metoder för karakterisering som vanligen används för att analysera biomaterial.

Namnge och beskriva några specifika material i varje huvudkategori av material som används inom medicin, såsom metaller, keramer, polymerer, nedbrytbara polymerer, biopolymerer.

Ha en förståelse för kraven på material som används inom flera applikationsområden i kroppen, såsom mjuka ersättare vävnad, ersättare hårda vävnad, blod kontakt enheter samt transplantationer och "tissue engineered" produkter.

Beskriva några fördelar och nackdelar med de viktigaste steriliseringsmetoderna som används i den medicintekniska branschen.

Beskriva de viktigaste skademekanismer av material i kroppen.

Innehåll

Kursen bygger på principen om att förstå de specifika egenskaperna hos de olika materialtyper som används som biomaterial, och hur denna förståelse kan användas för val av eller för att designa material för olika medicinska implantatapplikationer. Kursen ger en nödvändig bakgrund för studerande i bioteknik, medicinsk teknik eller biomedicin som kommer att fortsätta med studier eller arbete inom biomaterial och till en viss del "tissue engineering".

Kursen behandlar de viktigaste klasserna av material som används inom medicinen, såsom metaller, keramer, polymerer och kompositer. Tonvikten ligger på struktur, sammansättning, mekaniska egenskaper, analysmetoder, yta kontra egenskaper bulk och nedbrytningsmekanismer för varje materialgrupp. Dit hör också steriliseringsmetoder, och industrin och reglerande standarder som krävs för implantatmaterial. Dessa aspekter av biomaterial betonas ytterligare i ett besök vid ett medicintekniskt företag.

Journal clubs tar upp aktuella materialfrågor inom det medicinska implantatfältet. Varje artikel läses, sammanfattas och kritiseras under handledningssessioner. Tonvikten ligger på de material som används, bearbetningsmetoder, karakterisering och prestanda. För grupparbeten, kommer varje grupp av studenter att dyka djupare in i en av artiklarna från Journal Club, där man undersöka kliniska behov, vävnadsfysiologi, alternativa strategier, implantat och andra material som används eller utvecklas för tillämpningen och prestandakraven. Dessa applikationsområden och alternativa metoder kommer att presenteras muntligt av studenterna under en särskild session i slutet av kursen.

Organisation

Kursen bygger på en kombination av föreläsningar, Journal Club sessioner, grupprojekt, och ett besök till ett medicintekniskt företag.

Litteratur

Kursens textbok: Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine (Ed.
Ratner B, Hoffman AS, Schoen FJ, Lemons JE), Academic Press, 3rd
Edition, 2013 - ebook Chalmers library.

Andra reference källor: Biomaterials: The Intersection of Biology and
Materials Science, J.S. Temenoff, A.G. Mikos, Pearson Prentice Hall,
2008, international edition

Biomaterials: An Introduction, Third Edition, JPark and RSLakes, 2007, Springer. 

Diverse utskick i form av föreläsningsanteckningar och vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Examination

Kursbetyg bygger på summan av betygen från Journal Club sessioner, grupparbete, enskilda betyg från grupparbetet, och skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.