Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
RRY025 - Bildbehandling  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 75 - RYMD- OCH GEOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   29 Okt 2015 em M   05 Jan 2016 em M,  19 Aug 2016 em SB

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPAS FYSIK OCH ASTRONOMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Alessandro Romeo  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys och statistik, samt erfarenhet av Matlab.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna att bekanta sig med en mängd olika tekniker inom modern bildbehandling. Dessa tekniker kan användas för att subjektivt förbättra bildkvaliteten för slutanvändaren (bildförbättring), ta bort kända bild snedvridningar (bildrestaurering) och för att minska bilddata storlekar för lagring eller överföring (bildkomprimering). Dessa tekniker är värdefulla i en rad applikationer och karriärer, inklusive, men inte begränsat till, medicinsk bildbehandling, astronomi, fjärranalys, automation etc. Stress placeras på djup förståelse av principerna bakom teknikerna snarare än minnes inlärning av algoritmer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Visualisera genom hjälp av mentala bilder processen med att bilda 1D
och 2D Fourier transformer och även faltning processen. Beskriv
likheter och skillnader mellan de kontinuerliga och diskreta
Fouriertransformer och deras inbördes förhållande.

Välj och tillämpa lämpliga bildförbättringsmetoder för olika
applikationer. Diskriminera mellan fall där automatiserade
bildförbättringsmetoderger lämpliga resultat och där de inte gör det.

Förstå skillnaderna mellan medelvärdes och medianfiltreringför att
minska bildbrus.

Visa förståelse för bildutjämningoch skärpning i både bilden och
Fourier-domäner. Välj mellan optimala metoder för kantdetekteringi
olika applikationer.

Beskriva vanliga förvrängda bilder som vindlingar av den sanna bilden
med punkt spridningsfunktioner (PSF). Beskriva och bestämma under
vilka villkor olika bildrestaureringsalgoritmer kan användas och
beskriva styrkor och svagheter i dessa algoritmer.

Beskriv kosinustransform och dess förhållande till Fouriertransformen.

Visa grundläggande förståelse för wavelets och vet hur man använder
dem för att komprimera och Denoise uppgifter.

Förklara skillnaden mellan förstörande och förlustfria
komprimeringsmetoder och förklara begreppet dataredundans som källa
för kompression . Beskriv delkomponenterna i allmänna
kompressor/expanderare algoritmer. Beräkna teoretiska gränser för
förlustfri komprimering med hjälp av Shannon ljudlös kodning sats och
genomföra Huffman kodning.

Beskriv en mängd olika funktioner kartläggning som kan användas för
att erhålla kompression och bestämma när olika metoder är lämpliga.
Visa via exempel varför Digital Pulse Code Modulation (DPCM) fungerar
och är stabil i ansiktet av kvantiseringsfel.

Beskriv de viktigaste komponenterna i JPEG-standarden.

Skriv datakod i MATLAB för att genomföra valda
bildbehandlingsalgoritmer.

Innehåll

Introduktion. Bildförbättring: förändra funktioner och histogram
utjämning, bildutjämning och slipning, kantdetektering och buller
reduktion; Fourierdomänen metoder. Kontinuerlig och diskret 2D Fourier
Förvandlas. Wavelets och Wavelet Program. Bildkomprimering: allmän
kompressor/expanderare, kodning sats, Huffman kodning och multi-pixel
kodning, körlängdkodning, prediktiv kodning och digital puls Code
Modulation, cosinustransform, blockkodning, zoner mask och tröskel
mask, JPEG. Bild Restaurering: linjär rymd invariant snedvridningar,
punkt spridningsfunktion, inversa och pseudoinverse filter, Wiener
filter; image rekonstruktion från projektioner.

Organisation

Föreläsningar, laborationer, lektioner och projektarbete.

Litteratur

"Digital Image Processing" 3:e upplagan (2008) av Gonzalez och Woods.

Examination

Projekt och skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.