Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFR166 - Mekanismerna bakom miljöförändringar
 
Kursplanen fastställd 2014-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   30 Okt 2015 fm H,  07 Jan 2016 fm M,  26 Aug 2016 fm M

I program

MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Sten Karlsson


Ersätter

FFR165   Science of environmental change


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen ger grundläggande naturvetenskapliga kunskaper för förståelsen av olika centrala miljö-och resursproblem. Ett särskilt fokus ligger på problem som är kopplade till olika substans- och materialflöden. Kursen syftar även till att öka kunskapen om de industriella samhällenas omsättning av energi och material och dess koppling till olika naturliga system och processer och uppkomsten och begränsning av miljöproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* förklara och tillämpa grundläggande natur-och miljövetenskapliga begrepp och modeller för omsättningen av material och energi;  
* beskriva och tolka egenskaper och processer på jorden av betydelse för att förstå miljöförändringar; 
* tillämpa denna kunskap för att belysa miljöstörningar och effekter från samhälleligt resursutnyttjande och materialomsättning och deras möjliga minskning; 
* tillgodogöra sig och presentera en relevant vetenskaplig artikel inom området

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av grundläggande kemiska, fysikaliska och termodynamiska begrepp och modeller lämpliga för beskrivning av energi- och materialomsättande system. 
Därefter diskuteras viktiga egenskaper och processer på Jorden: energiomvandlingsprocesser och energibalansen i klimatsystemet, sammansättning, egenskaper och processer i atmosfären, hydrosfären och pedosfären, de biogeokemiska kretsloppen av kol, kväve, svavel och fosfor. 
Invävt med dessa naturvetenskapliga beskrivningar, diskuteras flöden inducerade av industrisamhällets aktiviteter och olika störningar av miljön. Särskilt behandlas vattenutnyttjande och -föroreningar, störningar i kolets kretslopp, växthuseffekten och dess koppling till vår energiförsörjning, störningar av viktiga näringsämnens cykler som svavel, kväve och fosfor, försurning och övergödning, kemiska processer och omsättning av olika föroreningar i atmosfären, inklusive ozonskiktets uttunning. Slutligen behandlas olika möjliga ekologiska mekanismer och effekter vid resursutnyttjande i biologiska system.

Organisation

Kursen består av lektioner och demonstrationer, inlämningsuppgifter och en muntlig presentation.

Litteratur

* Jackson & Jackson, Environmental Science (2nd ed.), Longman, 2000. 
* Goosse et al, Introduction to climate dynamics and climate modeling, 2010. ((Bok tillgänglig på nätet http://www.climate.be/textbook (gratis)) 
* Gratis kompletterande material i form av artiklar upplagda på kursportalen.

Examination

Det blir en skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och den obligatoriska muntliga presentationen ger extrapoäng.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.