Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA234 - Digital konstruktion, projektkurs
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Tekn lic  Arne LindeKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Tekn lic  Arne LindeErsätter

EDA233   Digital konstruktion, projektkurs


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser inom områdena digital- och datorteknik, elektronik, programmering.

Syfte

Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller användningen av digitala integrerade kretsar, övning i att omsätta en specifikation till en fungerande apparat och att presentera ett arbetsresultat i skriftlig och muntlig form.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Principer för en strukturerad och hierarkisk beskrivning
  av mindre digitala system[P,R].

 • Funktion, användning och begränsningar hos programmerbara
  kretsar[L,R,P].

 • Funktion, användning och begränsningar hos moderna
  konstruktionsverktyg för elektronikkonstruktion (EDA)[L,R,P].

 • Krav för korrekt strömförsörjning av digitala kretsar i miljöer
  med flera spänningar[R,P].

 • Hur man söker dokumentation om kommersiella elektronikkomponenter[R,O].Färdighet och förmåga • Utgående från en vagt formulerat underlag ta fram en teknisk specifikation över funktion hos ett mindre digitalt system[R,P].

 • Utgående från en specifikation realisera funktionen hos ett mindre digitalt system i programmerbar logik och övriga komponenter på ett strukturerat sätt med hjälp av moderna CAD-verktyg[L,R,P].

 • Förstå och använda tillämpliga delar i dokumentation över existerande elektronikkomponenter vid sammankoppling av dessa[R].

 • Utföra ingenjörsmässiga avvägningar i konstruktionen mellan funktion, hastighet, komplexitet och storlek[R,P].

 • Hantera moderna EDA-verktyg med både deras fördelar och ofullkomligheter[L,V,O].

 • Felsökning av konstruktionen med användande av datorbaserade simulatorer och mätinstrument såsom logikanalysatorer och oscilloskop[V,O].

 • Färdigställa och dokumentera en prototyp av ett mindre digitalt system[P,R].

 • Framställa teknisk dokumentation över den egna konstruktionen så att den är förståelig och användbar för personer på olika nivåer i ett företag[R].

 • Muntlig presentation av arbetet på ett ingenjörsmässigt och professionellt sätt[M].

 • Genomföra arbete i projektform, och kontinuerligt dokumentera projektets framskridande[V,O].


 

Innehåll

Konstruktionsarbete i samband med konstruktion av en digital apparat eller ett mindre digitalt system i vilket en mikroprocessor kan ingå.
Följande kunskaper brukar studenterna förvärva:
- Konstruktion - med begränsade resurser
- Felsökning med logikanalysator
- Timing
- Använda CPLD- kretsar
- Läsa teknisk dokumentation
- Rapportskrivning, teknisk dokumentation

Organisation

Kursen inleds med en kort föreläsningsserie och några laborationer som gör att studenterna bekantar sig med CAD/EDA-verktygen.
Därefter utför studenterna själva sitt konstruktionsarbete under överinseende av handledaren.
Projektarbetet utförs i grupper om tre till fyra teknologer. Varje grupp väljer en uppgift efter eget förslag eller ur en projektkatalog. Komponenter, instrument och övrig utrustning hålls tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler under en tidrymd av sex veckor. Konstruktionsarbetet redovisas i en skriftlig rapport. Studenterna har ett möte i veckan med handledare eller examinator som är obligatoriskt. Kursen avslutas med ett seminarium med obligatorisk närvaro, där projekten redovisas.

Litteratur

-

Examination

Examinationen sker fortlöpande under kursen med laborationer [L], veckomöten [V], granskning av loggböcker [O], bedömning av slutprodukt [P] och rapport [R] samt den muntlig framställning [M].
Betyget sätts utifrån vilket projekt gruppen har valt vilket ger ett bas betyg, detta justeras efter hur väl projektet har genomförts.
Det individuella betyget sätts utgående från studentens prestation i gruppen, den muntliga framställningen, inlägg i loggbock samt individuell bidrags rapport.
Alla delmoment ovan måste vara godkända för slutbetyg på kursen.
Utförligt underlag finns i kurs-PM.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.