Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK315 - Strategic management and economics of intellectual property  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Okt 2015 em V,  05 Jan 2016 em M,  18 Aug 2016 em SB  

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Marcus HolgerssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen ska studenten kunna:

1. Identifiera och analysera (kvalitativt och kvantitativt) IP-frågor och formulera internationella IP-strategier i samband med ny teknik och innovationer på företags- och affärsnivå.

2. Identifiera och analysera IP-politiska frågor i samband med teknik och innovationspolitik på internationell makronivå.

3. beskriva och använda modeller, metoder och verktyg, såväl kvalitativa som kvantitativa, för strategisk ledning och ekonomisk IP-analys, och tolka resultaten därifrån.

4. Applicera och kombinera olika disciplinära perspektiv från management, ekonomi, juridik och teknik (MELT) i analyser och beslutsprocesser relaterade till strategiska teknologirelaterade affärsproblem .

5. Förhandla enkla IP-relaterade affärer.

6. Använda grundläggande internationell immaterialrätt, och relatera det till teknik och IP-baserade frågor.

7. Använda och kritisera professionellt material som rör strategisk ledning och ekonomi av IP, med dess nyckelbegrepp och distinktioner.

8. Använda fackspråk relaterat till ledning av IP och IP-ekonomi.

Innehåll

Detta är en kurs i en ny gren av industriell ledning och ekonomi med snabbt ökande betydelse globalt i gamla såväl som nya industrier. Kursen uppstår ur ett behov av att ge avancerade studenter inom management, ingenjörskonst och ekonomi begrepp och verktyg för att analysera olika immateriella rättigheter (IP) och relaterade aspekter i det större sammanhanget av innovation och entreprenörskap.

Kursen består av ett antal moduler, se nedan:

· IP-juridik

· IP historia och framtid

· IP och innovationsekonomi

· IP, teknik- och affärsstrategier

· IP och technology management

· IP toolbox

o Patentinformationsanalys

o Licens- och skadeståndsberäkningar

o Ytterligare verktyg kan läggas till under kursens gång

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar och övningar, samt gästföreläsningar. Det allmänna teoretiska perspektivet är systemteori och ekonomisk teori.

Föreläsningarna kommer vanligen omfatta interaktiva sessioner under vilka studenterna lär sig genom och om interaktion, argumentation och kommunikation. Förutom föreläsningar används räkneövningar, gruppövningar och spel för att träna studenternas förmåga att tillämpa de teorier och modeller som presenteras på föreläsningarna.

Språket i kursen är engelska.

Litteratur

Se kurs-pm för den senaste informationen kring litteratur.

Examination

Examinationen av kursen består av en skriftlig sluttenta. Juridikdelen av kursen examineras i en separat dugga. Alla andra obligatoriska moment, såsom projektarbete, måste också vara godkända.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.