Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK230 - Lean produktion
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Carl WänströmBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Semi-obligatorisk för studenter på mastersprogrammet i Production Engineering. Valbar för studenter i mastersprogrammen Supply Chain Management, Quality and Operations Management, och för studenter från programmen Industrial Engineering och Mechanical Engineering. Som ett minimum, bör sökande ha läst kurser inom områdena:
(i) allmän/verksamhets -styrning (minst 7,5 hp), och
(ii) industriteknik (minst 7,5 hp)

Syfte

Syftet med kursen är att ge en nyanserad och kontextuell förståelse för Lean filosofin, principerna för en Lean verksamhet och styrsystem. Kursen ligger till grund för ytterligare, mer omfattande och specifika, studier om Lean-baserade affärsmodeller.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara grundläggande begrepp, strategier och principer för en Lean verksamhet
- Förklara sambanden mellan de grundläggande principerna för en Lean verksamhet och dess tillämpning i ett specifikt   företag och kontext
- Beskriva metoden för ställtidsreduktion (SMED)
- Förklara syftet med och metoden för standardiserat arbete
- Uppvisa förmåga att jämföra dragande och tryckande planeringssystem och dess konsekvenser på information och   materialflöden
- Dimensionering av kanban-system
- Beskriva användning av och krav för olika typer av kontinuerliga processflöden inom Lean produktion
- Utföra en värdeflödesanalys (kartlägga och förbättra värdeflödeskartan för produkter)
- Beskriva de Lean-baserade logistikkoncepten
- Förklara relationer mellan olika typer av arbetsorganisation, teknisk design, metoder, verktyg etc. i en Lean       transformationsprocess
- Förklara hur lagarbete engagemang och delaktighet är hörnstenar i lean filosofin och hur man designar och hanterar effektiva     förbättrings (kaizen) lag
- Tillämpa en PDCA-metodik för ständiga förbättringar
- Beskriva hur man utför en Lean transformationsprocess

Innehåll

Detaljerat innehåll enligt följande:
- Filosofi, strategier och principer för Lean produktion
- Tillförlitliga och stabila processer, ständiga förbättringar och standardiserat arbete
- Visuell ledning
- Dragande system och utjämnad produktion
- Kontinuerliga processflöden
- Värdeflödeskartläggning
- Arbetsorganisation, lagarbete, engagemang och delaktighet i Lean produktion
- Lean ledning och organisation
- Hoshin-planering och Jidoka
- Lean logistik
- Lean transformationer

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, litteraturseminarier och fallstudier. Litteraturseminarier och fallstudier används för att stimulera till debatt och öka förståelsen för det material som presenteras på föreläsningarna. Kursens olika teman (innehåll) uppbyggda i flera olika delar. Specialister, från universitet och industri, inom de olika delarna kommer att delta i kursen. Kursinnehållet är starkt kopplat till industriell verksamhet, och vissa delar av kursinnehållet behandlas genom platsbesök där Lean-metoder och tekniker utövas.

Litteratur

Annonseras två veckor före kursstart.

Examination

Litteraturseminarier med individuella inlämningar, gruppinlämningar och en projektrapport utgör grunden för examinationen, i syfte att uppnå betyget 3. Deltagande i vissa kursaktiviteter som studiebesök, case-seminarier och laborationsseminarier är obligatoriska. För att uppnå ett högre betyg än betyg 3, kan ett icke-obligatoriskt prov tas i slutet av kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.