Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP036 - Kognitiv ergonomi
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Lars-Ola Bligård


Ersätter

MPP035   Kognitiv ergonomi

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MMT010 Ergonomi eller PPU061 Människa maskinsystem eller motsvarande

Syfte

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla fördjupad kunskap om olika förutsättningar för och konsekvenser av människors interaktion med tekniska produkter, maskiner och system samt vilka krav detta ställer på utformningen av dessa. Kursen fokuserar på människan som beslutsfattare och aktör i ett tekniskt system och vilka faktorer som påverkar t ex informationsintag, prestation, risk för felhandlingar, arbetsmotivation, stress mm.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa teorier och metoder från vetenskapliga publikationer i praktiken
- Genomföra empirisk undersökning och analys av operatörers kognition
- Integrera resultat från empirisk och teoretisk analys
- Utforma krav och design baserat på gjorda analyser
- Reflektera kring teorier och metoder från vetenskapliga publikationer i relation till tillämpning

Innehåll

Många maskiner, och andra tekniska artefakter, används idag i komplexa tekniska system av expertoperatörer. Syftet med kursen är att utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i att analysera människans kognition och interaktion, och hur det påverkar om utformningen av maskinen.

Kursen fokuserar på hur människan agera i komplexa system och de faktorer som påverkar, till exempel, informationshantering, prestanda, mänskliga felhandlingar, motivation i arbetet, stress etc.

Kursen behandlar hur man kan undersöka användarens kognition och hur det påverkar utformningen av artefakten. Det pedagogiska angreppssättet i kursen är att studenterna tillämpar teorier och metoder på ett verkligt fall, för att själva uppleva och lära sig hur kognitiva ergonomi i verkligt applicering.

Organisation

Kursens huvuddel är ett projektarbete där ett existerande människa-maskinsystem analyseras, både teoretiskt och empiriskt. Projektet genomförs i grupper av 2-3 studenter och presenteras muntlig inför klassen och i en skriftlig rapport.
Till stöd för projektarbetet ges temaföreläsningar för att fördjupa teorin och introducera metoder. Studenterna har också tillgång till utvald vetenskaplig litteratur som stöttning till projektet.
Kursen inleds med en repetition av grundläggande kognitiv ergonomi, där studenten läser rekommenderar litteratur och lämnar in inlämningsuppgifter.

Litteratur


Power-pointpresentationer från föreläsningarna på kurshemsidan

Artiklar, rapporter och bokkapitel listade i projekt-PMExamination

Följande moment är obligatoriska för godkänt på kursen
- Repetitionsuppgifter (individuella)
- Muntlig presentation projekt (grupp)
- Skriftlig rapport projekt (grupp)
Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.