Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LSP530 - Skönlitteratur på engelska för ingenjörer
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SPRAK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Minsta antal deltagare: 10
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp 4,0 hp    

I program

SPRAK Fackspråk och kommunikation, Årskurs 1 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Magnus Gustafsson


Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

God engelska

Syfte

Kursen syftar till att betona och förbättra ingenjörstudenters kreativa och argumentativa förmåga via avancerade studier av engelskspråkig skönlitteratur. LItteraturen inspireras ofta av ingenjörsperspektiv samt vetenskap och teknologi i samspel med det omgivande samhället.


Kursen introducerar alternativa tankesätt och värderingar samt en diskussion om konsten och litteraturens roll i samtiden. Kursen är en av MTS-kurserna och når MTS-lärandemål främst genom dess betoning på olika epistemologiska perspektiv och olika världsåskådningar såsom de behandlas i litteraturen. Funktionen och utvecklingen av teknologi och vetenskap under 1900- och 2000-talen diskuteras i romaner av författare med ett teknologi- eller vetenskapsintresse och dessa diskussioner ger ofta upphov till potentiella motsättningar och värderingar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Analysera skönlitterär text och konstruera en argumenterande tolkning av skönlitteratur som är meningsfull även utanför kursens omeldebara omgivning.


Ändamålsenligt och effektivt tillämpa narratologiska termer och begrepp för att genomföra och kommunicera skönlitterär tolkning och analys.


Utforska olka sätt på vilka skönlitteratur kan kommentera människa-teknologi-samhälle.

Innehåll

Inom ramen för kursen studeras ca 7 romaner, noveller eller pjäser och de diskuteras och analyseras i ett studentdrivet seminarium. Det förekommer även inslag av kreativt skrivande  för att generera diskussion och analys. Seminariediskussionerna omfattar litterära inriktningar, narratologi, läsarstrategier samt litteraturteori. Kursen har även ett inslag av ett poesiutbyte med amerikanska studenter. Dikterna varierar från år till år.

Organisation

Kursen är schemalagd med ett tretimmars seminarium varje vecka. Vissa veckor genomförs seminariet asynkront online via pingpong eller en blog.

Litteratur

Litteraturlista för hösten 2013:
Lewis Carroll. Alice in Wonderland and Through the Looking Glass
Jenny Diski. Only Human
Ian McEwan. Saturday
Jean Rhys. Wide Sargasso Sea
Tom Stoppard. Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
Jeanette Winterson. The Stone Gods

Additional material distributed during seminars or through the course web site. Samtliga titlar beställs till Cremona

Examination

Graderad bedömning u, 3, 4, 5 baserad på kursens alla uppgifter (seminarieförberedelser och deltagande, loggbok, terminsuppsats) ur vilka studenten gör ett urval oh prsenterar en lärandeportfölj för bedömning. Portföljen kan kompletteras med en muntlig examination vid behov eller för ett högre betyg.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.