Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM050 - Organisationbaserad projektledning
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIPMA
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Martine BuserBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Projektledning eller motsvarande

Syfte

Kursen behandlar organisationsbaserad projektledning och dess viktigaste processer, roller och ansvarfrågor. Från ett strategiskt perspektiv är det inte tillräckligt att säkerställa att projektresultat levereras i tid, inom budget och i enlighet med specifikationer. Det ultimata syftet är att projekten som genomförs skapar värde för organisationen. I kursen kommer faktorer som inverkar på framgången för projektledning på organisationsnivå diskuteras och analyseras. Hur och till vilken grad är funktioner så som projektportfolios, projektstyrning, program och förvaltningskontor för projektledning, implementerade i organisationer med multiprojekt? Hur kan en organisation lyckas i att ständigt göra de rätta projekten rätt?

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva de viktigaste skolorna i organisationsteori, och hur dessa teorier kan tillämpas på projekt
 • Beskriva och värdera olika metoder för organisatoriskt lärande, inklusive mognadsmätning och benchmarking
 • Beskriva och förklara de viktigaste processerna i projektledning, projektstyrning, programledning och projektportföljhantering
 • Analysera och kritiskt värdera artiklar som beskriver forskning om god praxis inom projektledning och presentera analysen i en skriftlig essä, med tydliga referenser till olika informationskällor
 • Granska och ge konstruktiv kritik på essäer skrivna av kolleger (peer review)
 • Beskriva och bedöma olika stödfunktioner som tillämpas i organisationer idag för att öka deras förmåga att framgångsrikt använda projektarbete för att uppnå sina affärsmål
 • Beskriva, analysera och bedöma en organisations projektrelaterade processer, kunna föreslå förbättringar, samt att redovisa resultatet av bedömningen
 • Planera och genomföra ett projekt, kritiskt utvärdera processer och verktyg som används i arbetet, formulera erfarenheter och förslag till förbättringar och presentera resultaten i en skriftlig rapport

Innehåll

Följande ämnen berörs i kursen:
 • Organisationsteori, en kort historik och presentation av huvudelement
 • Metoder för organisatoriskt lärande, såsom processhantering, kompetensutveckling, knowledge management, benchmarking, modeller för mognadsmättning (Capability maturity)
 • Projektlednings- och projektstyrningsprocesser och användning av projektlivscykelmodeller
 • Projektrelaterade roller och ansvar, inklusive rollen som projektsponsor
 • Hantering av multi-projektverksamheter: Program- och projektportföljhantering
 • Utformning av projektledningskontor (PMO), dess roller och ansvarsområden

Organisation

Kursen omfattar:
 • Föreläsningar
 • Textanalys
 • Projekt: Benchmarkning av projektledning i en projektorienterad organisation, vilket omfattar en mognadsbedömning av organisatonens projekt relaterade processer.

Litteratur

Kurslitteratur
 • Dinsmore, Paul C., and Terry Cooke-Davies, 2006. Right projects done
  right!: From Business strategy to successful project implementation,
  First Edition, San Fransisco, Jossey-Bass
 • Harvey Maylor, 2010, Project Management, Fourth Edition, Pearson Education Ltd

Artiklar: ett antal artiklar och utdrag från böcker
Övrigt material som delas ut under kursen

Examination

Examinationen baseras på individuella och gruppuppgifter. I kursen ges följande betyg: ej godkänd, 3, 4, och 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.