Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU090 - Teknisk design: teori och metod
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Viktor Hiort af Ornäs
Professor  MariAnne Karlsson


Tema:

MTS 5,0 hp


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall utveckla fördjupad kunskap om de teorier, processer och metoder som karaktäriserar området design och produktutveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva och diskutera likheter och skillnader mellan design-, konstruktions- och produktutvecklingsprocess
 • beskriva och reflektera över den roll (er) som individen har i design och produktutveckling
 • beskriva och reflektera över den roll (er) teamet har i design och produktutveckling
 • beskriva och analysera konsekvenserna för design och produktutveckling av skillnader och likheter mellan individer och discipliner
 • beskriva och reflektera över de problem och möjligheter som är förknippade med tvärdisciplinärt produktutvecklingsarbete
 • beskriva och reflektera över de problem och möjligheter som är förknippade med tvärkulturellt produktutvecklingsarbete
 • beskriva och reflektera över aktuell forskning om de teman och ämnen som tas upp i kursen
 • skilja mellan och identifiera olika forskningsansatser, speciellt forskning för, forskning om och forskning genom design / produktutveckling
 • känna till grundläggande komponenter i och kunna producera en akademisk uppsats/rapport
 • kunna extrahera relevant information från akademiska (forsknings-) artiklar och relatera det till egna empiriska rön

Innehåll

Kursinnehållet omfattar följande temata: 

 • individen, personlighetstyper, individen och kreativitet
 • teamet, design och konstruktion ur ett disciplinärt perspektiv, multi-disciplinärt samarbete, multikulturellt samarbete, det kreativa teamet
 • organisationen (företaget), perspektiv i produktutveckling, organisatoriska förutsättningar för kreativitet
 • forskningsansatser inom design och produktutveckling
 • designforskning då och nu
 • akademiskt skrivande, att skriva akademiska texter

Organisation

Kursen är organiserad som föreläsningar, seminarier och övningar/inlämningsuppgifter. 

Litteratur

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar (se kurshemsidan).

Examination

Examinationen baseras på aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, samt genomförande av övningar och muntliga presentationer/skriftliga inlämningsuppgifter/motsv. Deltagande i seminarier och övningar resulterar i UK alternativt GK. Vardera inlämningsuppgift ges betyget UK, 3, 4 eller 5. Betyget på kursen som helhet ges av ett genomsnitt av resultaten från uppgifterna. 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.