Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR271 - Simulering av produktionssystem
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Anders Skoogh


Ersätter

MPR270   Produktionssimulering M


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som för masterprogrammet Produktionsutveckling, MPPEN.

Syfte

Kursens vision är att skapa en långtgående förståelse för potentialen hos virtuella verktyg i industriella innovationsprocesser. Det innebär fördjupad medvetenhet kring metoder och verktyg som integrerar simuleringsteknik i produkt-, process- och produktionsutveckling. Simuleringsverktyg har visat sig vara väldigt betydelsefulla och användbara i utvecklingen av hållbara produktionssystem genom att hantera ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter genom hela produktlivscykeln.

Syftet med kursen är att utveckla studenternas kunskap och praktiska förmåga inom utveckling av produktionsflöden, speciellt med avsände på dynamiska effekter. Ett viktigt kursmål är att, med hjälp av professionell simuleringsmjukvara, utveckla en diskret händelsestyrd modell av ett komplett produktionssystem. Modellen, i kombination med etablerad teori om flödesanalys, används senare för att utveckla produktionssystemet och rekommendera förbättringar med fokus på ekonomiska och ekologiska effekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

LM1: Förklara grunderna för diskret händelsestyrd simulering (DES) och besluta i vilka situationer DES är ett användbart verktyg.
LM2: Planera och genomför ett simuleringsprojekt enligt en etablerad projektmetodik för simulering av produktionsflöden.
LM3: Bygg en simuleringsmodell som representerar ett komplext produktionssystem med hjälp av en professionell DES-mjukvara och etablerade tekniker för modellering.
LM4: Beskriv och använd tekniker för indatahantering.
LM5: Planera, designa och utför experiment för att förbättra ett produktionssystem baserat på en DES-modell.
LM6: Utvärdera alternativ för produktionsutveckling genom att använda DES och kunskaper om produktionssystem.
LM7: Beskriv och exemplifiera hur DES-studier kan bidra till ökad hållbarhet inom produktion.
LM8: Förstå och relatera till forskningsresultat publicerade i vetenskapliga artiklar.
LM9: Kommunicera och argumentera för resultat som genererats från ett simuleringsprojekt, exempelvis med hjälp av kvantitativ data, grafik från en simuleringsmodell eller egna analyser och bedömningar.

Innehåll

Kursen täcker följande områden:
- Teoretiska grunder i DES
- DES för hållbar produktion
- Systematisk arbetsmetodik för DES-projekt
- Teori och praktik i att bygga simuleringsmodeller i en professionell DES-mjukvara
- Teori och praktik i datahantering, tillämpad statistik och experimentdesign
- Flaskhalsanalys (Theory of Constraints) för utveckling av produktionsflöden
- Den virtuella världen som kommunikationskanal i effektivt ingenjörsarbete

Organisation

Kursen baseras på problemorienterat lärande. Den mest centrala delen i kursen är ett projektarbete som utförs i grupper om två. Sammanfattningsvis består kursen av sex läraktiviteter:
- Föreläsningar: Bas för teoretisk förståelse och för att supporta projektarbetet.
- Programmeringslektioner: Supportar lärandet av DES-programmering och utvecklar färdigheter i en professionell DES-mjukvara.
- Inledande övning: Lär känna DES-mjukvaran och dess användargränssnitt.
- Modelleringsövning: Träning i att bygga en simuleringsmodell, förberedelse för projektarbetet.
- Projektarbete: Övar färdigheter som tagits upp under kursen, exempelvis projektmetodik, DES-programmering, analys av produktionsflöden samt kommunikation av resultat.
- Presentation: muntlig presentation ov simuleringsresultat riktade till industriella intressenter.

Litteratur

- Kurs-PM
- Presentationsmaterial från föreläsningar
- Vetenskapliga artiklar
- Manual för simuleringsmjukvaran

Examination

Godkända övningar, projektrapport innehållande programmeringskod samt en dugga täcker alla delar av kursen. Betygsskalan är: 5, 4, 3 och underkänd.

För betyg 3, 4 och 5 krävs att alla utvärderingsmoment är individuellt godkända (projekt, inledande övning, modelleringsövning, dugga och presentation).

Resultaten i projektet är av högsta vikt för slutbetyg på kursen. Resultat från den obligatoriska duggan utgör beslutsunderlag om projektresultatet står och väger mellan två betygsnivåer. Samma gäller kvalitén på den muntliga presentationen som sammanfattar projektresultaten riktat till industriella intressenter.Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.