Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK195 - Produktionsstrategi  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   31 Maj 2016 em M,  Kontakta examinator,  25 Aug 2016 fm M

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats WinrothBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som för MPPEN-programmet

Syfte

Produktionsstrategi handlar om hur företag kan använda sina produktionsresurser för att framgångsrikt konkurrera på sina marknader. Den utgår från företagets resurser och förmågor. Kursen i produktionsstrategi är utformad med praktiska ramverk och modeller för implementering och analys av produktionsstrategier. Kursens huvudsyfte är att utveckla studenternas förmåga att utveckla och analysera produktionsstrategier.
Förutom kursens huvudsyfte syftar också kursen till att ge studenterna tillfälle till att använda och utveckla ett antal viktiga förmågor: rapportskrivning, presentationsteknik, lagarbete och förmågan att kommunicera idéer klart, logiskt och entusiastiskt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- koppla produktionsstrategin till en ledning för en organisations produktion

- utvärdera tillverkningsprocesser med hjälp av organisationsteorier, teoretiska ramverk och analysverktyg

- bedöma inverkan av produktionen på hållbarhet och hur produktionen kan bidra till ett hållbart samhälle

- förklara ett antal konceptuella verktyg för förbättring av produktionen

- använda dessa verktyg för att analysera produktionen

- tolka olika kontexter och förklara hur det är lämpligt att tillämpa dessa verktyg

Innehåll

Kursen är uppbyggd runt sju olika delar. En kort beskrivning av dessa delar finns nedan. Varje del avhandlas genom en blandning av föreläsningar, casediskussioner och litteraturseminarier.
- Introduktion till produktionsstrategi. Den första delen ger studenterna en grundläggande förståelse för hur strategi kan användas för att skapa ett sammanhang mellan produktionen och produktionsledningen. Inledningsvis fokuseras på modeller över företagsstrategier. Därefter går vi ner på operativ nivå och ser hur produktionen kan bidra till företagets framgång.
- Fokuserad production är ett viktigt angreppssätt. Idén är att det är bättre för produktionen att fokusera på ett begränsat antal mål än att tillfredsställa alla krav med ett och samma system. Studenterna får därigenom en insikt i betydelsen av att minimera variationerna för att skapa effektivitet.
- Köpa/sälja-besluten är fundamentala i produktionen. Även förläggning av produktionsenheter och dess storlekar är viktiga ställningstaganden. Felaktiga beslut kan härigenom skapa stora problem och enorma kostnader för företagen. Studenterna får här en insikt i viktigheten av dessa beslut och dess konsekvenser.
- Försörjning. Normalt skapas bara ett begränsat värde inom företaget. De största kostnaderna utgörs av köpta komponenter och tjänster. Därför är det av yttersta vikt att detta görs effektivt och att rätt leverantörer väljs. I denna problematik ingår naturligt förläggning av produktion, nära leverantörer eller nära marknad, global spridning med mindre enheter eller koncentrerat med skalfördelar.
- Teknologistrategi. Det är av yttersta vikt att tänka strategiskt även vid utveckling av sin processteknologi. Olika processalternativ behöver ställas mot varandra och utvärderas så att det som är det strategiskt bästa väljs, inte bara det som ser ut att vara bäst för stunden.
- Produktionsförbättringar. Förbättringar av produktionen är nödvändiga för företagen att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Studenterna tränas i att utvärdera om, och i så fall vilka, förbättringar som är lämpliga.
- Produktionsstrategins processer. Den sista delen handlar om att utveckla en produktionsstrategi. Tre aspekter är speciellt i fokus: lämplighet, uthållighet och risk. Modeller för formulering deras utmaningar diskuteras.

En viktig aspekt i kursen är uthållighet, I alla dess tre dimensioner ekonomisk, miljömässig och social uthållighet. Den vetenskapliga relevansen säkerställs genom de deltagande lärarnas forskning inom Chalmers Production Area of Advance med fokus på
uthållig produktion.

Organisation

Kursen genomförs som en kombination av följande:
Föreläsningar
Casediskussioner
Övningar
Projektarbete
Litteraturseminarier

Litteratur

Slack, Nigel & Lewis, Michael (senaste utgåvan), Operations Strategy, Pearson Education, UK
Ytterligare artiklar meddelas senare

Examination

Examinationen består av två delar, en individuell skriftlig tentamen (värd 50p) och ett grupprojekt (värt 50p). Således kan maximalt 100p uppnås. 40p ger godkänt betyg 3, 60p ger betyg 4 och 80p ger betyg 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.