Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM030 - Ledarskap och kommunikation  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Endast öppen för studenter som är antagna till MPDCF eller TIPMA
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Martin LöwstedtBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att antas till kursen ska man vara antagen till mastersprogram MPDCF (DCPM) och TIPMA (IPM). Antalet studenter är max 60 om fler från programmen söker kommer betyg att vara avgörande för plats på kursen

Syfte

Ett företags prestationer tillskrivs ofta dess ledarskap, men vad är ledarskap? Likt många andra abstrakta begrepp kan ledarskap definieras på olika sätt beroende av vilket perspektiv man har, vilka personer som är inblandade samt sammanhanget. Delar av kursen kommer därför att problematisera leadarskap i en komplex och oviss värld. I denna kurs kommer ledarskap betraktas som förmågan att motivera människor att uppnå resultat som gynnar individen, gruppen, företaget samt, i förlängningen, hela samhället. För att kunna motivera behöver man också kunna kommunicera. Under antagandet att du en dag kommer vara i en ledande ställning är syftet med kursen att förbereda dig för den utmaningen genom att använda både teori och praktiska exempel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna förstå och redogöra för teori inom följande områden:

  • Kommunikation i organisationer
  • Ledarskapsprocesser och samspelet mellan ledare, medarbetare och situationen
  • Ledarskapskommunikation

I slutet av kursen ska studenten även ha utvecklat sina praktiska färdigheter inom följande områden:

  • Generella kommunikationsfärdigheter: skriftliga, muntliga, kroppsspråk och sin förmåga att lyssna
  • Förmåga att kritiskt analysera: reflektion och granskning 
  • Förmåga att tolka och argumentera
  • Förmåga att träna sina egna ledarskapsfärdigheter

Innehåll

Kursen blandar teori och praktiska tillämpningar och tränar kritiskt tänkande, samt kollektiv diskussion och reflektion kring vissa utvalda teman och ämnen. Studenterna förväntas aktivt träna och utveckla sina kommunikativa kompetenser genom att läsa, reflektera, skriva, lyssna, och föra argument kring:

- Ledarskap och självutvärdering
- Ledarskap på gruppnivå
- Ledarskap på individnivå
- Ledarskapskompetenser
- Utvärdering och förändringsprocesser i praktiken
- Ledarskap och långsiktigt tänkande
- Ledarskapsdilemman

Organisation

Kursen är uppdelad i workshops som leds av olika experter från både akademin och industrin. Varje workshop består av föjande moment:
- korta föreläsningar
- praktiska övningar
- reflektioner och diskussioner i mindre grupper

Efter varje workshop förväntas studenterna göra en läs- och skrivuppgift i mindre grupper.

Litteratur

Bolden, R., Hawkins, B., Gosling, J. & Taylor, S. 2011. Exploring Leadership: Individual, Organizational & Societal Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Utvalda artiklar.

Examination

Kontinuerlig bedömning av veckovisa gruppuppgifter och en hemtenta i slutet av kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.