Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK140 - Kontraktsrelationer i byggandet  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Jan 2016 fm Konf   06 Apr 2016 fm M,  24 Aug 2016 fm M

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Jan Bröchner
Gästprofessor  Anna Kadefors  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behöriga är studenter antagna till masterprogrammet DCPM och utbytesstudenter som tar alla fyra obligatoriska kurser i detta program. Även studenter som (alt. a) har fullgjort den obligatoriska DCPM-kursen BOM011 Construction governance eller (alt. b) har fullgjort 30hp i andra kurser på masternivå inom Arkitektur eller Väg- och vatten är behöriga.

Syfte

Byggprojekt genomförs i samverkan mellan ett flertal företag och organisationer som relateras till varandra genom kontrakt. Det finns ett stort behov av kommunikation och samarbete mellan olika parter under kontraktstidens gång. För att etablera, organisera och leda denna samverkan behöver man ta hänsyn dels till risker och ansvarsfördelningar så som de uttrycks i formella kontrakt, dels till informella relationsaspekter. Detta är inte minst viktigt för att uppnå hållbarhet och ta etiska hänsyn. Denna kurs syftar till att studenterna ska få den kunskap som är nödvändig för att välja lämpliga kontraktsformer, organisera upphandling och ansvara för ledning och uppföljning av kontraktsrelationer i byggande och fastighetsförvaltning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för upphandlingsformer och -processer, även översiktligt för regelverket för offentlig upphandling.

- baserat på utvärdering, identifiera lämpliga genomförandeformer för olika typer av projekt och tjänster. Här ingår principer för specificering, ersättningsformer och uppföljning samt hållbarhets- och etiska hänsyn.

- Analysera hur formella och informella aspekter av kontraktsrelationer interagerar och kunna föreslå  (utvärdera) lämpliga former för förtroendebaserad samverkan.

- Beskriva skillnader mellan olika rättssystem, förstå och analysera grundläggande principer för generell avtalsrätt och tillämpa i analys av praktikfall

- Förstå, analysera och tillämpa grundläggande principer i förhandlingsteori


Generiska färdigheter inbegriper:

- Förmåga att krititskt utvärdera teori och tillämpa denna för att analysera och utvärdera verkliga situationer

- Förmåga att presentera resultat för andra studenter, skriftligt och muntligt.

Innehåll

- Definition av vad som utgör ett kontrakt
- Upphandling: auktioner, urvalskriterier
- Principer i entreprenadrätt, standardavtal
- Entreprenadformer. Riskfördelning, specifikationer
- Ersättningsformer, incitament
- Partnering och samarbete: former, system, relation till förtroende
- Samband mellan kontrakt och kommunikation
- Offentlig upphandling, EU-direktiv
- Kontrakt för konsulttjänster
- Kontrakt för fastighetsförvaltningstjänster
- OPS (offentlig-privat samverkan), koncessioner
- Grundläggande avtalsrätt, konfliktlösning
- Förhandlingar: teori och praktik

Organisation

Kursen har följande lärandeaktiviteter:
- Föreläsningar, även gästföreläsningar
- Case och övningar
- En skriftlig litteraturbaserad uppgift.
- En intervjubaserad uppgift.

Litteratur

En bok samt ungefär tio artiklar

Examination

Skriftlig tentamen, skriftlig litteraturbaserad uppgift.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.