Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM090 - Kunskap och lärande i projektorganisationer
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIPMA
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Martine BuserBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagna till MPDCF (DCPM), TIPMA (IPM) och mastersprogrammen i arkitektur samt för utbytesstudenter.

Syfte

Vad är kunskap och lärande? Varför är dessa begrepp viktigt för organisationer och vilka antaganden ligger till grund för dem? Kursen kommer att utforska olika antaganden om kunskap och lärande i projektorganisationer och analysera därav följande metoder i form av fördelar och begränsningar. Syftet är att utveckla en förståelse för komplexiteten och utmaningen i hantering av kunskap och lärande för projekt- och linjechefer på olika nivåer. Diskussionerna i klassen kommer till stor del baseras på aktuella fallstudier och på egen praktik av studenter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Definiera, beskriva och relatera grundläggande teorier om kunskapshantering.

  • Definiera, beskriva och relatera grundläggande teorier om individuellt och organisatoriskt lärande.

  • Kritiskt utvärdera tillämpningen och praktiska konsekvenserna av kunskapshantering och lärande i projektorganisationer.

  • 
Identifiera lämpliga verktyg, tekniker, processer och rutiner för hantering av kunskap i olika typer av projektorganisationer.

  • 
Kritiskt läsa, reflektera och diskutera akademiska texter. 


  • Organisera och aktivt delta i seminarier och grupparbeten. 

Innehåll

Kursen blandar teori med praktik, kritiskt tänkande, gemensam reflektion och diskussion om följande ämnen:


  • Centrala begrepp inom kunskapshantering teori;

  • 
Hårda och mjuka kunskapshanteringssystem; 


  • Att lära på olika organisatoriska nivåer: organisations lärande, kollektivt lärande och individuellt lärande;

  • Communities of practice, nätverk och socialt lärande system.

Organisation

Kursen består av:
 föreläsningar, inklusive gästföreläsar; 
grupparbeten
; seminarier.

Litteratur

Newell, S., Robertson, M., Scarborough, H. and Swan, J. (2009) Managing knowledge work and innovation, second edition. Palgrave Macmillian, Basingstoke, UK.

Examination

Individuella uppgifter, grupparbeten och en hemtentamen


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.