Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE085 - Flervariabelanalys
 
Kursplanen fastställd 2011-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKVOV
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   29 Okt 2015 fm V,  04 Jan 2016 fm M,  26 Aug 2016 fm SB

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIBYL BYGGTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKVOV VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Forskarassistent  Dennis Eriksson  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Matematisk analys i en variabel V samt Linjär algebra V

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge sådana kunskaper i matematisk analys i flera variabler och numerisk analys som är nödvändiga för övriga kurser inom V-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs - kunna redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens och den numeriska analysens grundläggande begrepp - kunna redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband vid problemlösning. - kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning. - ha fördjupat sin förmåga att utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.

Innehåll

Rummet Rn, öppna/slutna/kompakta mängder, Funktioner från Rn till Rm , kurvor och ytor, Gränsvärden, kontinuitet, differentierbarhet, kedjeregeln, Partiella derivator, gradient och tangentplan, riktningsderivata, differentialer, Funktionalmatriser, funktionaldeterminanter, Numerisk lösning av ickelinjära ekvationssystem. Extremvärden, optimering på kompakta områden, optimering med bivillkor. V-tekniska tillämpningar. Något om numerisk optimering. Dubbel- och trippelintegraler, generaliserade dubbelintegraler. Polära och sfäriska koordinater, variabelsubstitution. Volymberäkningar, masscentrum, arean av buktig yta. Kurvintegraler och Greens formel. Normalytintegraler, Gauss' och Stokes satser. System av ODE, numerisk lösning med V-tekniska tillämpningar. Kort om PDE: Laplace och Poissons ekvationer, numerisk lösning. Matlabtillämpningar.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper och numeriska laborationer. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination

Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart. Exempel på examinationsformer som kan förekomma är: -utvalda uppgifter redovisas muntligt eller skriftligt för lärare under kursens gång, -annan dokumentation av kunskapsutvecklingen, -projektarbete enskilt eller i grupp, -skriftlig eller muntlig tentamen under och/eller i slutet av kursen. -problem/uppgifter löses med dator och redovisas skriftligt och/eller vid dator.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.