Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VMI010 - Miljösystemanalys
 
Kursplanen fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 70

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0100 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   12 Jan 2016 em H,  07 Apr 2016 fm EKL,  24 Aug 2016 em SB

I program

MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Palme
Univ adjunkt  Anna Nyström Claesson
Docent  Mathias JanssenBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

VMI041 - Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling for V2 or corresponding course

Syfte

Kursen mål är att ge kunskap om ett antal miljösystemanalytiska verktyg och metoder såsom miljöriskanalys, livscykelanalys, miljökonsekvensbedömning och materialflödesanalys. Kursen syftar också till att ge förståelse om hur olika miljösystemanalytiska metoder hänger ihop med varandra

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska du kunna: 
- Definiera termer som används i miljösystemanalys och de olika verktygen 
- Beskriva principer för miljösystemanalys 
- Förklara begrepp och arbetssätt som används i de olika verktygen
- Diskutera relationen mellan verktygen
- Diskutera användningen av verktygen, rättslig status, målgrupper osv 
- Tillämpa kunskaper genom att välja ett relevant verktyg för ett specifikt problem och användare av resultatet. I detta ingår att fastställa mål och omfattning, markera relevanta data, samt att diskutera relevans och begränsningar för det valda verktyget.

Innehåll

Miljösystemanalys (ESA) omfattar insamling, analys, integrering, värdering och förklaring av information om hur tekniska system orsakar eller bidrar till miljöproblem. Det finns ett antal olika verktyg för att utföra sådana undersökningar. De används för att stödja beslutsfattandet inom många olika områden som industri, offentlig sektor och regering. Fokus kan vara på tekniska lösningar eller på politike planer och lagstiftning som rör formgivning och användning av alla typer av tekniska system. Exempel på några vanliga ESA-verktyg är miljöriskanalys, livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, och materialflödesanalys. Kursens syfte är att introducera den teoretiska ramen för dessa verktyg och metoder, att bygga upp den kunskap som krävs för att välja ett relevant verktyg eller metod, samt att formulera mål och omfattning för en bestämd användning. Kursen introducerar och definierar också flera koncept som behövs för en god förståelse för miljösystemanalys. En viktig del av kursen är  kritisk granskning av resultat genom att diskutera varför olika undersökare kan få olika resultat med samma verktyg, beroende på vilka val som gjorts. För att kunna analysera detta, är det viktigt att förstå ESA-verktygens och -metodernas användningsområden, vilka aktörer som kan dra nytta av de resultat som genereras av olika verktyg, och i vilket sammanhang de ger meningsfull information.

Organisation

Kursen består av fyra delar: teori, rapporter från praktiken, korta övningar och ett större projektarbete. Den teoretiska delen består av föreläsningar om ESA-verktyg och metoder samt kurslitteraturen. Ett antal externa föreläsare berättar om hur miljösystemanalys används i praktiken, till exempel inom industrin och av konsulter. Ett antal små övningar och ett projekt kommer att ge grundläggande erfarenhet och utbildning i hur man utför en ESA-undersökning.

Litteratur

Kurslitteraturen består av ett kompendium med utdrag ur böcker och rapporter, samt ett antal vetenskapliga artiklar.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen och ett obligatoriskt projektarbete.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.