Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FTF225 - Tissue engineering II
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 20

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Julie GoldBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurs KPO065 Tissue Engineering I krävs samt introduktionskurs i cell- och / eller molekylärbiologi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge specifik kunskap om vetenskapliga och tekniska aspekter av växande vävnader och organ, samt bredare förståelse för de utmaningar som produktion, lagring, leverans och användning av regenererad vävnad som produkt, samt deras etiska och rättsliga frågor. Ett ytterligare syfte med kursen är att ge studenterna erfarenhet av att arbeta i grupper på ett aktuellt forskningsprojekt om ett ämne av relevans för vävnadsregenerering. Projektarbetet omfattar utförande och analys av experiment och deras resultat.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Definiera vad som är en stamcell, de olika typerna av stamceller, och beskriva olika metoder för att härleda stamcellslinjer.

Ha en förståelse för stamcellsproliferering och differentieringsprocesser, däribland de viktiga signaltransduktionsvägarna.

Beskriva viktiga verktyg för att karakterisera cell- och vävnadsegenskaper, och vilka egenskaper som är av intresse att karaktärisera.

Förstå vikten av dimensioner, cellulariteten och geometri, vävnadsmikromiljöer.

Beskriva metoder för att modifiera biomaterialytor sub-cellulära, cellulära och supracellular längdskalor.

Förstå processerna för sårläkning, angiogenes och immunsvaret i fallet med implantation / transplantation av vävnadstekniska konstruktioner. Känna till metoder för att styra immunavstötning och uppnå immunoisolering vävnadstekniska konstruktioner.

Känna till metoder för att bevara vävnadstekniska produkter.

Diskutera de huvudsakliga säkerhets, etiska och rättsliga frågor kring vävnadstekniska produkter.

Känna till flera kliniska och industriella tillämpningar av vävnads regenerering.

Kritiskt utvärdera vetenskapliga publikationer inom fältet Tissue Engineering.

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen: Stamceller och cellmikromiljöer, relevanta cellsignalvägar i proliferation och differentiering; mikroflödessystem för att generera och definiera cellmikromiljöer; cell- och vävnadsegenskaper; karakterisering av växande vävnader och celler; skräddarsydd design av biomaterial för optimering av organodlingsmallar och styrd molekylär frisättning; värdintegration och immunsvar; klinisk tillämpning av vävnadsteknik: produktion av TE-produkter, etiska och regulatoriska frågor kring Tissue Engineering.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, artikelrecension sessioner, laborationer, muntlig tentamen, och besök vid kliniska regenerativa medicinska laboratorier eller företag. Små quizes under kursens gång kommer att hjälpa att bedöma elevens lärande framsteg. Laborationer kommer att genomföras inom grupparbetena, och kommer att vara beroende av det specifika projektämnet. Studenterna kommer att interagera med forskare som utvecklar olika vävnader eller in vitro vävnadsmodeller.

Litteratur

Tissue Engineering, eds Van Bitterswijk et al, Academic Press Series in Biomedical Engineering, Elsevier, 2008 (ebook via Chalmers Library).

Utskick av föreläsningsanteckningar, vetenskapliga artiklar och annat referensmaterial.

Examination

Betygen på kursen kommer att baseras på artikelrecensioner, grupparbetets muntliga och skriftliga presentationer, ett individuellt betyg från gruppens medlemmar, och en muntlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.