Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMA092 - Stelkroppsdynamik
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Jan 2016 fm M,  08 Apr 2016 fm M,  Kontakta examinator

I program

MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Anders Boström


Ersätter

MME091   Mekanik, forts-kurs


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik, speciellt linjär algerba, integraler och differentialekvationer samt mekanik, specielltdynamik för partiklar och stela kroppar i plan rörelse.

Syfte

Många maskiner, såsom bilar och robotar, uppvisar en mycket mer komplicerad, tredimensionell rörelse än de som behandlas i grundkurser i mekanik. Många frihetsgrader, komplicerade tvång, tredimensionella rotationer, kopplade svängningar och stabilitetsproblem är komplikationer som kan uppträda. Denna kurs ger de verktyg som behövs för att analysera sådana problem. Vid sidan av analytiska metoder introduceras ockå programvara för att simulera komplicerade dynamiska system. Kursen innehåller ett stort, mer verklighetsanknytet projekt som tillämpar både analytiska  metoder och programvara.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten:

- kunna använda avancerad kinematik, såsom generaliserade koordinater, rotationsmatriser, relativ rörelse, Eulervinklar och olika tvång (leder, rullning, etc),

- kunna tillämpa Newtons och Lagranges ekvationer på mekaniska system bestående av partiklar och stela kroppar,

- kunna beräkna egenfrekvenser och modvektorer för lineariserade mekaniska system,

- kunna arbeta med kommersiell programvara för enkla mekaniska system,

- använda de erhållna kunskaperna på ett komplext mekaniskt system, t ex en bilupphängning eller en robot, och visa detta genom att arbeta både analytiskt och med kommersiell programvara.

Innehåll

Partiklar och system av partiklar: kinematik, Newtons lagar, konserveringslagar, svängningar, stabilitet.
Relativ rörelse: rotationsmatriser, vinkelhastighet och  vinkelacceleration, rörelse i rörliga referenssystem.
Stelkroppskinematik: Eulervinklar, tvång, rullning.
Newtons och Lagranges ekvationer för stela kroppar och system: plan and tredimensionell rörelse, gyroskopisk rörelse.
Kopplade svängningar: linearisering, egenfrekvenser, stabilitet, modalanalys.
Introduktion till mjukvara för simuleringar.

Organisation

Föreläsningar, övningar, handledning. Ett större projekt löper under hela kursen och inkludrar analytiskt arbete, lite numeriska beräkningar och simuleringar i MSC ADAMS.

Litteratur

Kompendium.

Examination

Skriftlig tentamen och/eller projektarbete. Betygsskala: TH - Fail, 3, 4 ,5. Labs in MSC ADAMS.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.