Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP105 - Visuell varumärkesidentitet och produktdesign
 
Kursplanen fastställd 2015-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Ulrike Rahe
Univ lektor  Viktor Hiort af OrnäsBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP121 Formlära och MMF265 Skissteknik 2 eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till visuell identitet och varumärken från ett produktdesignperspektiv. Teorier och metoder som gås igenom i kursen tillämpas i ett designprojekt utgående från analys av ett varumärke. Baserat på analys av ett problemområde för studenterna sedan resonemang om omtolkning och anpassning av kärnvärden och visuella element, och utvecklar slutligen ett designförslag. Därigenom ges studenterna möjligheter till konkret tillämpning praktiska erfarenheter av att utveckla en lösning med fokus på visuell identitet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera varumärken, visuell identitet och positionering för en särskild produkttyp
 • Påvisa informationskompetens i utforskning av ett specifikt problemområde
 • Specificera en vision för visuell varumärkesidentitet och ett principiellt produktförslag för ett specifikt problemområde
 • Utforska och syntetisera produktidéer för ett specifikt problemområde
 • Kritiskt reflektera över resultat och kursens tema i relation till hållbar utveckling
 • Kommunicera designprocess och -förslag.

Innehåll

Kursen behandlar analys och syntes av visuell varumärkesidentitet. Den länkar samman ramverk och begrepp från produktdesign, varumärken, och konsumentforskning för att ge en överblick over visuell identitet, branding och strategisk design. Föreläser i kursen gör forskare och praktiker från konsultbolag och industri.

Organisation

Kursen baseras på
 • teoretiska föreläsningar och litteraturstudier vilka introducerar fallstudier, teoretiska ramverk och metoder.
 • workshops, seminarier och kortare övningar
 • ett projekt bestående av en djup analys och en konkret designtillämpning.

Litteratur

Litteratur aviseras vid kursstart.

Examination

Betyg ges enligt skalan: underkänd, 3, 4, och 5

Betygen kommer att baseras på
 •     Omfattning och kvalitet i genomfört analys och designarbete.
 •     Utförligheten i designförslagets underbyggnad.
 •     Tydlighet och samstämmighet i rapporter och presentationer.
 •     Reflektioner kring genomfört arbete, metodik och teorier.

Närvaro och aktivt deltagande
För betyget 3 krävs aktivt deltagande I obligatoriska moment vilka aviseras vid kursstart.

Projektarbete i grupp (60% av betyget):
Projektbetyget baseras på tre delar
- presentation del 1, Analys
- presentation del 2, Slutresultat
- skriftlig rapport behandlande resultat från både del ett och två
Grupprapporteringen skall fokusera på genomfört arbete, resultat, designförslag och motivering av designförslag.

Reflekterande rapport (40% av betyget):
Den enskilda rapporten ska fokusera på genomfört arbete i relation till teori & metodik.Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.