Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITS065 - Genus och teknik
 
Kursplanen fastställd 2015-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Bitr professor  Erik Bohlin


Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att klargöra och undersöka genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Vilka begränsningar och möjligheter har män och kvinnor i olika samhällen och olika sociala situationer? Förstärker vetenskap och teknik könsroller eller tillhandahåller de nya? Kursen spänner över och analyserar ett antal områden i detalj, däribland: teorier kring genus och teknik, historiska förståelser av manlighet och kvinnlighet med särskild koppling till teknik, vetenskapens roll i kvinnors utbildning, mannen och kvinnan som objekt för den medicinska tekniken, samt genus och informations- och kommunikationsteknologier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna ska, utifrån ett antal teoretiska grundbegrepp, kunna redogöra för genusproblematikens centrala komponenenter samt, uifrån dessa begrepp, kunna genomföra en kritisk analys av relationen mellan genus och teknik.

Studenterna ska ha tillägnat sig
i) förmåga att tillämpa grundläggande begrepp och centrala modeller i genus- och teknikteorier
ii) förmåga att diskutera och analysera om genusrelationer i ett historiskt perspektiv
iii) förmågan att göra en problematiserande teknikanalys utifrån ett genusperspektiv samt knyta dessa insikter till frågor rörande sin utbildning och sitt yrkesliv.

Innehåll

Kursen undersöker genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Vilka begränsningar och möjligheter har män och kvinnor i olika samhällen och olika sociala situationer? Förstärker vetenskap och teknik könsroller eller tillhandahåller de nya? Kursen spänner över och analyserar ett antal områden i detalj, däribland: teorier kring genus och teknik, vetenskapens roll i kvinnors utbildning samt genus och bilen, genus och tekniken i hemmet samt genus och informationstekniken.  I kursen ingår inlämningsuppgifter och projektarbete som fodrar studenten att behandla kursens frågeställningar som anknyter till den teknikbas som ingår i studentens civilingenjörsprogram.

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination

Mindre inlämningsuppgifter (grupparbeten), en uppsats (grupparbete) baserad på ett mindre projektarbete samt en individuell hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.