Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK306 - Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Laboration 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats Lundqvist
Professor  Ulf PetrussonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att få tillträde till denna kurs, måste sökande ha klarat en av de grundläggande kurserna inom immaterialrätt, antingen CIP058 eller TEK350 samt vara allmänt behöriga till att läsa valbara kurser på Chalmers i deras fjärde år (fjärde klass).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter kunskaper och verktyg som krävs för att skapa och hantera strategier för öppen innovation från både forsknings-och utvecklings- samt kommersialiseringsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    Identifiera och visa kunskap i de viktigaste egenskaperna av öppna plattformar för utveckling av kunskapssamarbete (patent pooler, standardiseringsorganisationer, FoU konsortium)
2.    Identifiera och visa kunskap i parametrarna för öppenhetsgränser inom utvecklingssamarbete
3.    Visa förmåga att bedöma öppenhetsgrad i strukturerade utvecklings- samarbetsprojekt
4.    Visa kunskap om den roll som patent och andra former av immateriell egendom spelar i öppen innovation för att främja hållbar utveckling.
5.    Visa förmåga att anpassa strategier för att hantera patentportföljen till öppeninnovationsstrategier
6.    Visa kunskap i att använda öppen innovation för att forma marknadsdynamik och relationer
7.    Visa förmåga att identifiera och lösa juridiska utmaningar i relation till öppna innovationer, inklusive grundläggande konkurrensregler.
8.    Visa förmåga att paketera intellektuella tillgångar som bidrag till utvecklingssamarbete samt paketera resultatet av samarbetet (background/foreground analys).
9.    Visa kunskaper om betydelsen av universitet/branschsamarbete som en källa till öppen innovation i samhället


Innehåll

Kursen poängterar praktiska strategier för öppen innovation i olika industrier samt från olika synvinkel, inklusive offentligt värdeskapande och privat affärsutveckling. Studenter måste förstå och balansera olika partens intressen i utvecklande samarbete och kunskapsutbyte. Kursen är fokuserat på nätverksbaserade marknader och branscher, särskilt på ICT, men andra områden så som bioteknik-och industri-universitetssamarbete täcks också av kursen. Kursen omfattar föreläsningar, grupp och individuella uppgifter, och minst en simuleringsövning som utvecklats i samarbete med industrirepresentanter.

Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Se separat lista.

Examination

Studenterna betygsätts på deras prestationer i seminarier samt individuella och grupp inlämningsuppgifter, i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Närvarande vid samt aktivt deltagandet i seminarier är obligatoriska.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.