Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK122 - Freight transport systems
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
6,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPSCM programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   11 Jan 2016 em H,  05 Apr 2016 fm H,  17 Aug 2016 em M

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Violeta Roso


Ersätter

TEK121   Freight transport systems


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på mastersprogrammet Supply Chain Management. Andra studenter kan antas om det finns tillgängliga platser. Antagning kommer då att avgöras från fall till fall. Sökande ska ha läst kurser inom:
(i) business administration (at least 7.5 hec),
(ii) general/operations management (at least 7.5 hec), and
(iii) supply chain management (at least 15 hec)

Syfte

Syftet med kursen är att karakterisera och kritiskt analysera system som producerar godstransport-tjänster i olika sammanhang. Godstransporterna ska analyseras ur olika perspektiv såsom tekniska, operativa, lednings och politiska för att stödja hållbara godstransporter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara grundläggande tekniska och operativa termer och begrepp för godstransporter
 • kombinera tekniska komponenter och operativa koncept i godstransportsystem
 • karakterisera trafikslagen väg, järnväg, sjöfart och flyg samt kombinationer av dessa
 • förstå vad en lämplig transporttjänst är för en specifik transportefterfrågan
 • analysera roller och intressen hos olika aktörer inom godstransportsystem
 • analysera trender och utmaningar för godstransportindustrin
 • matcha kvantitativa transportanalys-verktyg med specifika problem
 • lösa grundläggande ruttplanering och transportallokerings-problem kvantitativt

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier som omfattar följande områden:
 • Översikt av godstransportsystem, samt dess trender och utmaningar
 • Transportslag - tekniska och operativa aspekter, inklusive fysiskt kapacitetsutnyttjande
 • Terminaler - deras funktion och roll i transportsystemet
 • Godstransport-nätverk
 • Planering och systemdesign - översikt och användning av kvantitativa verktyg
 • Aktörer som är involverade i produktionen av transporttjänster
 • Efterfrågan och marknadssegment för godstransporter 

Organisation

I linje med de pedagogiska målen för hela programmet, innehåller kursen en blandning av praktiska och teoretiska moment, föreläsningar, gästföreläsningar från industrin, studiebesök, uppgifter och seminarier.

Litteratur

Läroböcker och tidskriftsartiklar kommer att användas. En uppdaterad litteraturlista presenteras på kursens hemsida före kursstart.

Examination

Skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i studiebesök och seminarier.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.