Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP027 - Produktionsergonomi och arbetsdesign
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Max 48 studenter.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    
0211 Dugga 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Cecilia Berlin


Ersätter

MPP026   Human factors in production

Tema:

MTS 4,0 hp


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som för Masterprogrammet Produktionsutveckling.

Syfte

Produktionsergonomi och Arbetsdesign syftar till att ge deltagarna den teoretiska bakgrunden, de samhälleliga och ekonomiska perspektiven samt metoder och kravsättningskompetens för att designa säkra, hälsosamma, produktiva och resurseffektiva arbetsplatser för fysisk montering i industriell verksamhet. Fokus ligger på att ta tillvara och skapa bra förutsättningar för människor (individer och lag) i arbete, både från fysiologiska, biomekaniska, psykosociala, produktivitetsmässiga och sociala hållbarhetsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Identifiera arbetsmiljörisker baserat på teori och metoder
 • Diskutera hur olika arbetsmiljöfaktorer inverkar på ergonomi
 • Genoföra en DFA-analys (Design for Assembly)
 • Välja ut och genomföra en lämplig analysmetod för att studera och kvantifiera observerad arbetsbelastning
 • Välja och applicera en tidsstudiemetod
 • Designa en lämplig materialfasad för monteringsarbete
 • Motivera och förklara hur man genomför en set-up-förbättring
 • Välja och designa lämpliga handverktyg för bättre ergonomi och produktivitet
 • Förklara och motivera rekommendationer och gränsvärden för kognitiva och psykosociala arbetsmiljöfaktorer
 • Förklara hur människors kroppsmått och variation påverkar design av verktyg, utrustning och arbetsplatser
 • Genomföra tidsstudier och prestationsmätningar
 • Följa en specifierad projektmetodik
 • Utvärdera en arbetsplats utifrån ekonomiska aspekter som kan hänföras till ergonomi
 • Presentera, motivera och försvara en designlösning för en komplett arbetsplats

Innehåll

 • Design for Assembly (DFA)
 • Fysisk belastning och ergonomi
 • Grundläggande fysiologi
 • Metoder
 • Tidsstudier
 • Prestation
 • Balansering
 • Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer
 • Kognitiv ergonomi och mental belastning
 • Ergonomiutvärderingsmetoder
 • Uppgiftsanalys
 • Förutbestämda tidssystem
 • SAM (Sequence-based Activity Analysis Method)
 • Materialhantering
 • Ergonomisimulering
 • Antropometri (människomått och populationer)
 • Ergonomi och ekonomi
 • Psykosociala faktorer
 • Motivation
 • Delaktighet
 • Handverktyg
 • Set-up
 • Social hållbarhet för arbetsdesign
Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, quizar (hemduggor), övningar i klassrum, lab, och ett projekt i grupp. Labbarna introducerar studenterna för observations- och simuleringsbaserade metoder för att utvärdera fysisk ergonomi, arbetsmetoder och tidsåtgång. Projektet innefattar ett designuppdrag som medför både ergonomi- och produktivitetsförbättrningar på en befintlig monteringssituation. Studenterna bokar självständigt ett gemensamt labutrymme och mäter och bygger en ny arbetsplatsutformning. Tillgång till labbet ges efter att ha tagit del av labbets säkerhetsföreskrifter.

Litteratur

E-böcker och utdelat material från föreläsningar.

Examination

Quizar (hemduggor), genomförda övningar, lab-deltagande och genomfört projekt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.