Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK290 - Research methodology
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPMEI programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   02 Jun 2016 em H,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Sverker AlängeBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om och praktisk träning i metoder och färdigheter som används i forskning och utredningar. Studenten skall uppnå en förmåga att kunna välja mellan alternativa sätt att samla in, hantera och analysera data, uppnå förmågan att genomföra en studie i enlighet med etiska principer och kunna värdera trovärdigheten i forskningsdata och analyser. Kursen har också målsättningen att förbättra studentens förmåga att presentera forsknings- och utredningsresultat samt att kunna värdera och välja metoder för ett examensarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • kunskap om och praktisk träning i metoder och färdigheter för forskning och vetenskapliga undersökningar.

  • förmåga att välja mellan alternativa sätt att samla in data, hantera och analysera data.

  • förmåga att värdera trovärdigheten/kvaliteten i forskningsdata och analyser.
  • kunskap om etiska principer och förmåga att kunna tillämpa dessa principer vid datainsamling, analys och presentation av forskning och undersökningar

  • förbättrad förmåga att presentera forsknings- och utredningsresultat.

  • förmåga att skriva en planeringsrapport för ett forsknings/utredningsprojekt och att värdera och välja metoder för ett examensarbete (master uppsats).

Innehåll

Kursen ger kunskap och praktisk träning i utformning och genomförande av forskningsstudier. Den består av föreläsningar, litteraturseminarier och praktisk färdighetsträning i forskningsstrategi och forskningsdesign, kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser, formulering av forskningsfrågor, praktisk träning i att att utforma enkäter, intervjuer och observationer, samt dataanalys. En större uppgift är att skriva en planeringsrapport för ett förslag till examensarbete. Denna rapport utvecklas genom en iterativ process under kursen och under kursen finns schemalagda handledningstillfällen.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och gästföreläsningar, literaturseminarier, praktiska övningar i forskningsdesign och i att använda olika datainsamlingsmetoder, samt handledning av planeringsrapporter för examensarbeten som studenterna utför i grupper om 2 personer. Se kurshemsidan för aktuell information.

Litteratur

Se kurshemsidan för aktuell information.

Examination

Examineringen baseras på en skriftlig tentamen, en planeringsrapport för examensarbete och på närvaro vid grupppresentationer. Den skriftliga tentamen baseras på kurslitteraturen och på föreläsningar, workshopar och övningar. Planeringsrapportern utförs i grupper om 2 studenter. Huvudtexten (exklusive figurer, tabeller, referenser, tidplan och bilagor) får vara max. 2.500 ord. Närvaro vid grupppresentationer är obligatorisk i kursen. Betygsättningen baseras på den skriftliga tentan där max. är 60 poäng (60%) och på planeringsrapporten för exjobb (35%) och på opposition (5%) på en annan grupps planeringsrapport (oppositionen är både muntlig och skriftlig). Betygsskalan är: underkänt, 3, 4 och 5 och betygsättningen följer skalan: 5: 80-100p, 4: 60-79p, och 3: 40-59p (0-39p betyder underkänt). Emellertid finns det också ett krav på minst 40% av de möjliga poängen på varje del, dvs. minst 24p på den skriftliga tentan och 16p på planeringsrapport/opposition).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.