Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITR585 - Ledning och styrning av fysisk distribution
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Mar 2016 em M,  06 Apr 2016 fm EKL,  23 Aug 2016 em SB

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Dan AnderssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är en av de obligatoriskt valbara kurserna för studenter på masterprogramet Supply Chain Management. Studenter från andra program kan gå kursen i mån av plats och beslut om antagning tas från fall till fall. Minimumkrav för att gå kursen är att den sökande skall ha gått kurser inom:
(i) industriell ekonomi (minst 7.5 hp),
(ii) operations management (minst 7.5 hp), och
(iii) supply chain management (minst 7.5 hp)

Syfte

Syftet med kursen är att ge om omfattande kunskap om de olika delarna i ett fysiskt distributionssystem och flödet av gods från skeppning av färdiga produkter, som transporteras av olika aktörer via ett antal noder, till konsument. Kursen skall ge förståelse för samspelet mellan kostnader, service och intäkter såväl som miljöpåverkan av distributionen samt hur dessa faktorer påverkas av olika fysiska strukturer, aktörer och prismekanismer. Den fysiska distributionen betraktas ut ett enskilt företags perspektiv, det vill säga en varuägares eller ett tjänsteföretags.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera och förklara de huvudsakliga strukturerna och funktionerna i ett distributionssystem.
 • Analysera och förklara hur fysiska distributionssystem styrs.
 • Definiera och analysera resursutnyttjande ur ett ekonomiskt såväl som miljömässigt perspektiv samtidigt som kontextens påverkan beaktas.
 • Förklara kraven på och kostnadsstrukturen för olika distributionssystem och tillhörande trafikslag.
 • Utvärdera ekonomiska modeller för fysisk distribution, med avseende på ekonomiska såväl som tekniska aspekter, givet organisatoriska förutsättningar såväl som marknadskrav.
 • Förklara sambandet mellan kostnader och pris för logistik- och transporttjänster för fysisk distribution, inklusive definition av fasta kostnader och marginalkostnader.

Innehåll

Kursen omfattar följande ämnen:

 • De olika delarna i ett fysiskt distributionssystem.
 • Efterfrågan på distributionstjänster och hur logistik- och transporttjänster köps in.
 • Fysiska distributionsstrukturer och dess karaktäristika (tex  flernivåsystem, navdistribution, direktdistribution och ¿merge-in-transit¿).
 • Kostnadsstrukturer relaterade till olika typer av distributionsstrukturer och kombinationer av trafikslag.
 • Komponenter och funktioner i fysisk distribution och deras koordination och styrning.
 • Roll- och ansvarsfördelning i en distributionskedja.
 • Logistiktjänsteföretagens roll i den fysiska distributionen.
 • Användandet av informationssystem för styrning och spårning av godsflöden.
 • Prismodeller för distributionstjänster och marginalkostnadsprissättning i relation till genomsnittskostnad.
 • Resursutnyttjande avseende ekonomiska, organisatoriska och miljömässiga aspekter.
 • Kundvärde och konsumentöverskott

Organisation

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier och fallstudier. Teori kombineras med exempel på praktiska tillämpningar. Kursen består av en blandning av föreläsningar som introducerar och förklarar kursmaterialet och gästföreläsningar som ger olika praktikers syn på distribution. För att främja lärandet och utveckla analytisk förmåga ingår ett antal inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras i grupp för att främja reflektion.

Litteratur

En lärobok, vetenskapliga artiklar och utdelat material. En litteraturlista anslås på kurshemsidan före kursstart.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.