Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP091 - Ergonomi för produktutvecklare
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Lars-Ola Bligård


Ersätter

MPP090   Vehicle ergonomics


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om och förståelse för området ergonomi och human factors, inklusive metoder och verktyg för användarcentrerad utveckling, som kan användas inom olika områden såsom produktutveckling, fordonsdesign, produktionssystem och arbetsplatsutformning. De teoretiska delarna omfattar fysisk ergonomi (anatomi, antropometri, biomekanik), kognitiv ergonomi (mental prestation) och arbetsmiljöfaktorer (belysning, buller, vibrationer, klimat).

Målet med kursen är att ge en förståelse för hur mänskliga förmågor och begränsningar påverkar i interaktionen med artefakter och arbetsplatser, samt få insikt och träning i metoder som är användbara för datainsamling, utvärdering och utformning av människa-maskinsystem. Vidare mål är att studenterna ska kunna praktiskt tillämpa dessa kunskaper i eget valt projekt utifrån intresse och inriktning på masterprogram.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva och förklara grundläggande ergonomisk teori (kognitiv, fysisk, organisatorisk, samt fysikaliska faktorer)
Välj, använda och tolka grundläggande ergonomisk teori i relation till artefakter
Utvärdera och kritisera grundläggande ergonomisk teori i relation till artefakter
Välj, använda och tolka grundläggande ergonomiska metoder i relation till artefakter
Utvärdera och kritisera grundläggande ergonomiska metoder i relation till artefakter
Planera och genomföra en ergonomisk studie på ett verkligt fall
Demonstrera och redovisa resultatet från en ergonomisk studie
Illustrera, förklara och utforma människa-maskinsystem gällande ergonomi
Formulera krav och utforma konstruktioner baserade på ergonomisk teori och metoder
Relatera och reflektera om ergonomi inom utvecklingsprocessen

Innehåll

Kognitiv ergonomi: så som sinnesintryck, uppmärksamhet, perception, minnesfunktioner, beslutsfattande, stress, mental arbetsbelastning och mänskliga fel. Fysisk ergonomi: så som anatomi, antropometri, biomekanik, fysiska belastningar, biologisk variation och komfort
Fysiska faktorer: så som syn och belysning, hörsel och ljud, vibrationer och klimat Organisatoriska ergonomi: så som stressfaktorer i arbetsmiljön, ekonomiska effekter av ergonomi
Ergonomiska metoder: så som användarbeskrivning, uppgiftsanalys, interaktionsanalys, analys fysisk belastning
Människa-maskinsystem: så som systemteori, användargränssnitt, kontrollrum, automation, risk och säkerhet
Human Factors Engineering: så som designmetoder, kravhantering, utvecklingsprocessen

Organisation

Kursen är uppdelad i två delar, dels allmän teori och dels tillämpat projekt . Alla studenter läser den allmänna teorin och det tillämpade projekt görs sedan i små grupper av studenter med samma intresseområde . Inledningsvis kommer föreläsningar att ges inom området ergonomi och human factors. Föreläsningarna introducerar grundläggande teoretiska kunskaper och metoder från området. Denna del ger studenterna förkunskaper att läsa avancerade kurser i ergonomi .

I det tillämpade projektet analyseras ett existerande människa - maskinsystem och omdesignas enligt mänskans förmågor och begränsningar. Projektet kan fokusera på produktdesign , fordon / bildesign , produktionssystem eller andra typer av arbetsplatser.

Litteratur

Eböcker vi Chalmers bibliotek

Examination

Individuella duggor
Projektarbetet med muntlig och skriftlig rapportering
Individuell hemtenta


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.