Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIP011 - Design av teknikbaserade innovationer och marknader
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPBDP programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   4,5hp 3,0hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Mats Lundqvist


Ersätter

CIP010   Design of technological innovations and markets


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast studenter som antas till programmet Entrepreneuship and Business Design är behöriga att gå kursen, på grund av programmets laboratoriebaserade pedagogik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om hur man skapar och extraherar ekonomiska och andra värden genom utformningen av tekniskbaserade innovationer och marknader.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • Visa förståelse för management innovation inom teknik-baserade företag, inklusive innovationsstrategi och affärsstrategi och deras sammanlänkning samt hur innovationsarbete organiseras och leds

  • Använda relevanta begrepp och modeller samt förvärvad specialiserad bakgrundsutbildning (teknikspecifik och annan) för att analysera och designa hållbara tekniska innovationer, inklusive teknisk-ekonomiska relationer samt designmetoder

  • Kunna göra en analys av innovativa affärsmodeller, inklusive ekonomiska prognoser och värderingar


Innehåll

Grunderna i affärsstrategi och innovationsledning tillhandahålls tillsammans med en förståelse för betydelsen av innovationer i ett kunskapsbaserat samhälle. Teori varvas med fallstudier av innovation och företag främst inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och biovetenskapliga områden.

Studenterna lär sig att analysera tekniska innovationer och förstå hur marknader och ekonomiskt värde kan skapas genom olika affärsmodeller. Viktiga områden är teknisk- ekonomisk värdeanalys, innovation designmetodik, affärsmodeller och värderingstekniker.

Organisation

Kursen är en del av programmet Entrepreneuship and Business Design och tillhandahålls i LP 1 och LP 2, under första terminen.

Kursen består av en föreläsningsserie med case samt skriftliga gruppuppgifter.

Litteratur

Schilling, Melissa A, Strategic Management of Technological Innovation, McGraw - Hill international edition, senaste publicerade utgåvan.

Ytterligare artiklar presenteras i samband med kursstart.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga gruppuppgifter samt genom en skriftlig tentamen där studenten inte bara ombedd att redogöra för relevant teori utan också relatera det till praktikfall och praktikfallsdiskussioner.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.