Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITS023 - Teknik för ett hållbart globalt samhälle
 
Kursplanen fastställd 2015-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0213 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0313 Dugga 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0413 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Forskarassistent  Gustav Sjöblom


Ersätter

ITS021   Teknik för ett hållbart globalt samhälle ITS022   Teknik för ett hållbart globalt samhälle

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/93f15e84-f403-4719-85e9-f54957cd5c0f

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att både introducera grundläggande kunskaper inom området hållbar utveckling samt metoder och verktyg för uthålligare IT-utveckling och IT-användning.

Kursen syftar till att ge en förståelse för de komplexa sammanhang som påverkar hållbarhetsanpassning av produkter och tjänster sett ur ett livscykelperspektiv samt att erbjuda möjligheter att reflektera kring IT-ingenjörens möjligheter att på olika nivåer och områden medverka till ett hållbart samhälle.

En viktig utgångspunkt är att kursens olika moment skall ge kunskaper och möjligheter att träna på att bryta ner komplexa hållbarhetsfrågeställningar till hanterbara delproblem som ligger inom IT-ingenjörens påverkansområden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för olika dimensioner av och perspektiv på begreppet hållbar utveckling.
- Redogöra för orsaker till ohållbar utveckling samt relevanta exempel på tillstånd och trender i natursystem och samhälleliga system. Exempel: befolkningstillväxt, välfärdsutveckling, resursanvändning, konsumtion, ekonomiska drivkrafter/hinder, inlåsningseffekter, emissioner m.m.
- Redogöra för yrkesområdets gränssnitt till natursystem och samhälleliga system.
- Använda metoder och verktyg för enklare analys av miljöeffekter härrörande från en produkts livscykel. Exempel: Beskrivning av resursanvändning, emissioner, miljöpåverkan och systemeffekter kopplade till ett specifikt tekniksystem.
- Använda problemlösning samt kritiskt och kreativt tänkande i grupp för att koppla IT-utveckling och IT-användning till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
- Reflektera över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar såväl som sin medborgarroll i förhållande till hållbar utveckling.
- Reflektera över hur fakta skiljer sig från värderingar, identifiera etiska dilemman och kunna tillämpa och diskutera etiska avvägningsprinciper, samt acceptera att avvägningar baseras på såväl fakta som värderingar och att olika värdegrunder kan ge olika utfall i frågor.

Innehåll

Kursens
första fyra läsveckor innehåller en allmän del som behandlar området hållbar utveckling
och tar upp viktiga frågeställningar på system-/samhälls-, företags- och individnivå. Nivåuppdelningen syftar till att ge en systembild som skall underlätta orienteringen genom olika kursavsnitt, men även till att visa hur
hållbarhetsproblematiken påverkar respektive nivåområde och hur målkonflikter skapas
mellan de olika nivåerna. Som individ berörs vi dagligen av dessa tre områden och
kan påverka utifrån var vi befinner oss, t.ex. som student eller yrkesverksam
ingenjör.

Efter den allmänna delen övergår fokus mer på de yrkesspecifika
frågeställningarna, alltså hur jag såsom blivande ingenjör inom IT-området kan
påverka samhället i riktning mot en hållbar utveckling.

Föreläsningarna
i varje del kompletteras med inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna
innehåller bland annat litteraturstudier samt praktiska uppgifter.

Organisation

Undervisningen
bedrivs i form av föreläsningar parallellt med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter som görs i grupper och redovisas
såväl skriftligt och i seminarieform.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

Skriftlig
tentamen.

Skriftliga samt muntliga presentationer.

Inlämningsuppgifter.

Obligatorisk närvaro (minst 80 %) på lektioner och övriga schemalagda aktiviteter, samt aktivt deltagande
på lektioner och seminarier. Betygskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.