Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTT106 - Skärteknik
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Lars Nyborg


Ersätter

MTT105   Metal cutting


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik och tillverkningsteknik inklusive grunder i skärande bearbetnig.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap på avancerad nivå inom skärande bearbetning, som är en av de mest värdeskapande processerna inom modern tillverkningsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-beskriva grundläggande faktorer såsom maskinkapabilitet, verktygssystem, verktygsval och dess tillämpning i produktberedning
-kunna välja skärverktyg, skärvätskor och bearbetningsparmetrar för specifika operationer och arbetsmaterial
-analysera och optimera skärtekniska processer för speciella applikationer med hjälp av statisiska metoder, materialkaraktärisering och experimentellt baserade tester
-använda avancerad laborationsutrustning för att studera och utvärdera bearbetning av avancerade konstruktionsmaterial
-att utgå från hållbarhetsaspekter vid utformning metoder och system för skärande bearbetning

Innehåll

Kursen syftar till att främja avancerad kunskap om skärande bearbetning vilken är en av de mest värdeskapande metoderna i modern industri.
Grundläggande faktorer angående mekaniska samband och materialegenskaper i samband med skärande bearbetning kommer att behandlas. Speciellt fokus kommer att ges åt utformning av skärverktyg och verktygsmaterial såväl som maskinkapabilitetsbegreppet med tillhörande val av skäradata och skärvätskor. Detta innebär att planering styrning och uppmättning av resultatet av bearbetningstester såsom verktygsslitage och karaktärisering av arbetsmaterialets yta är centralt. En nyckelfråga som behandlas är hur högsta möjliga produktivitet ska nås under hänsynstagande till hållbarhetsaspekter . Speciellt kommer statistiska metoder, processimulering, materialkaraktärisering/ mikroskopi/röntgendiffraktion att adresseras i kursen.

Organisation

Kursen förutsätter en hög grad av aktivitet från studentens sida.  Den består av bokseminarier, såväl som lärarledda lektioner. Laborationer under sakkunnig handledning där den mest avancerade analysutrustningen används ingår.  Detta utgör grunden för projekt som syftar till att utveckla och optimera tillämpningar av skärande bearbetning. Kursen innehåller också gästförläsningar från industrin. Språket är engelska

Litteratur

Kursboken är Metal Cutting, EM Trent Paul K. Wright (Fourth Edition). Den finns tillgänglig som E-bok på Chalmers bibliotek.  Vidare ingår nyutvecklat material från svenska universitet utvecklat i samarbete med svensk industri.

Examination

Bokseminarier och projektarbete. Deltagande i alla kursmoment är obligatoriskt


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.