Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM021 - Organisation och management i byggindustrin  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Projekt 3,5 hp Betygskala: UG   3,5 hp    
0210 Tentamen 4,0 hp Betygskala: UG   4,0 hp   29 Okt 2015 em H   04 Jan 2016 em H,  22 Aug 2016 fm SB

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Pernilla Gluch
Docent  Petra Bosch


Ersätter

BOM020   Managing organisations in the construction industry


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast öppen för studenter som är antagna till masterprogrammet MPDCF samt utbytesstudenter som läser alla fyra obligatoriska kurser på MPDCF.

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att öka studenternas kunskap kring organisations och management teori och praktik med särskilt fokus på projektbaserade organisationer i byggindustrin.

Syftet är således: 1) att skapa en teoretisk grund för att förstå organisationer, 2) att visa hur dessa teorier kan tillämpas i ett byggindustrisammanhang.

Kursen syftar också till att ge studenterna grundläggande kunskaper i akademiskt skrivande respektive forskningsmetodik inom ämnet management.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Definiera, beskriva, granska och relatera nyckelteorier inom organisation och management
 • Känna igen, granska och förklara nyckelteorier kring organisationskultur, praktik och processer
 • Beskriva och förklara hur organisatoriska strukturer utvecklas samt ge exempel från byggindustrin
 • Beskriva och analysera relationen mellan organisationskultur, praktik och organisationsformer
 • Förklara och beskriva hur grupper utvecklas
 • Diskutera teoretiska idéer i litteraturen
 • Diskutera organisatoriska fenomen och/eller problem relaterat till byggindustrin
 • Organisera, designa och genomföra en litteratur review
 • Bedöma kvaliteten av befintlig litteratur inom området organisation och management relaterat
 • Samla in, analysera, sammanställa och kontrastera olika teorier inom organization och management relaterat till byggindustrin
 • Använda olika kriterier för att bedöma litteratur
 • Kritiskt granska och diskutera andra studenters texter
 • Läsa och skriva akademiska texter

Innehåll

Kursen blandar teori och praktisk övning, kritiskt tänkande, kollektiv reflektion och diskussion kring följande ämnen i dess relation till byggindustrin:

 • Management och organisationsteori
 • Organisationsstruktur och design
 • Organisationskultur
 • Organisationspraktiker
 • Team och grupper
 • Akademisk skrivande och läsning

Organisation

Kursen har följande lärandeaktiviteter: föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Litteratur

Clegg, S.; Kornberger, M., Pitsis, T. (2011) Managing and Organizations. An Introduction to Theory and Practice. London: Sage Publications.

Chapter 2 in Dainty et al (2006) Communication in Construction. Tillgänglig på pingpong.

Chapter 4 in Bryman and Bell (2007) Business Research Methods. Oxford University Press., Oxford. Tillgänglig på pingpong.

Föreläsningslides och material utdelat i samband med föreläsningar.

Utvald läsning for projektarbete

Examination

Kursmoment 0210:
Skriftlig tentamen. Tentamen poängsätts och betygssätts godkänd eller underkänd. Maxpoäng är 60, 28 poäng behövs för godkänt.
Obligatorisk närvaro vid litteraturseminarier.

Kursmoment 0110:

Genomfört projektarbete (i grupper om 3-5 studenter). Projektarbetet poängsätts. Maxpoäng 60. Projektarbetet innefattar:
 1. En skriftlig review artikel på 2500-3000 ord.
 2. Genomförda gruppövningar.
 3. Aktivt deltagande i projektarbetet.
Slutbetyg

Slutbetyget (5, 4, 3 eller U) i kursen bygger på ett viktat resultat mellan skriftlig examen (60%) och projektarbete (40%). Bägge momenten måste vara genomförda för slutbetyg i kursen. Slutbetyget graderas enligt följande: 28: 3, 38: 4, 48: 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.