Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IDY040 - Technological change and economic transformation
 
Kursplanen fastställd 2015-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   29 Okt 2015 em H,  07 Jan 2016 fm M,  24 Aug 2016 em SB

I program

MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Christian Sandström  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga förkunskapskrav utöver de som gäller för MEI programmet.

Syfte

Kursen behandlar samspelet mellan teknisk och industriell omvandling, främst på branschnivå. Detta görs med en tydlig tvärvetenskaplig ansats där teorier och ramverk från nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi kombineras för att skapa en fördjupad förståelse för fenomenet. I såväl undervisningen som examinationen prioriteras problembaserade frågeställningar där studentens förmåga att tillämpa sina kunskaper testas. Undervisningen är mycket interaktiv och bygger på en kombination av studentpresentationer, problemlösning, föreläsningar och projektarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid kursens slut kommer studenterna ha lärt sig att:

1. Analysera hur och varför vissa branscher är lönsamma
2. Beskriva hur branscher utvecklas över tiden och vilken roll teknologin har i att förändra en bransch
3. Förstå och analysera samspelet mellan branschstruktur, teknologi och lönsamhet
5. Förstå hur regionala och geografiska aspekter påverkar industriell omvandling
6. Analysera samspelet mellan policy, regleringar och teknisk utveckling
7. Läsa och skriva vetenskapliga artiklar.

Innehåll

Kursen behandlar hur olika omvärldsfaktorer såsom teknologi, ekonomi och politik samspelar, samt vilka implikationerna blir för företag. Detta görs med en tydlig tvärvetenskaplig ansats där kursens innehåll hämtas från ett flertal olika discipliner såsom nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi. Kursen är uppdelad i tre moduler: a) Industrianalys, där ramverk för att förstå branschers lönsamhet och omvandling introduceras b) Teknologi och branscher, där samspelet mellan branscher och teknisk förändring belyses mer ingående och c) Tekniken och samhället, där politiska, vetenskapliga och geografiska aspekter täcks.

Organisation

Kursen är uppdelad i tre moduler:

a) Industrianalys, där ramverk för att förstå branschers lönsamhet och omvandling introduceras
b) Teknologi och branscher, där samspelet mellan branscher och teknisk förändring belyses mer ingående och
c) Tekniken och samhället, där politiska, vetenskapliga och geografiska aspekter täcks.

Litteratur

Saxenian, AL. (2002) Taiwan's Hsinchu region: imitator and partner for Silicon Valley. Available in the course portal.

Porter, M.E. (1998) Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, pp. 77-90. Available in the course portal.

Sölvell, Ö. (2008) Clusters - balancing Evolutionary and Constructive Forces, Chapters 1-4, Ivory Towers Publishers. Available in the course portal.

The Institute for Triple Helix innovation, Taxonomy of Triple Helix Innovation. Available in the course portal.

Richards, D. (2011) Why Public Funding of Venture Capital Has Failed. Available in the course portal.

Lerner, J. (2010) The future of public efforts to boost entrepreneurship and venture capital, Journal of Small Business Economics, Vol. 35, pp. 255-264. Available in the course portal.

Tabarrok, A. (2010) Review of Boulevard of broken dreams, Economic Record, p. 458-459. Available in the course portal.

Jacobsson, S., Bergek, A. (2004) Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology, Industrial and Corporate Change, Vol 13(5), pp. 815-849. Available in the course portal.

Porter, M.E., van der Linde, C. (1995), Towards a new conception of the environment-competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, 9 (4), 97-118. Available in the course portal.

Bower, J.L., Christensen, C.M. (1995) Disruptive Technologies: Catching the Wave, Harvard Business Review, Vol. 73(1), pp. 43-53. Available in the course portal.

Glasmeier, A. (1991) Technological discontinuities and flexible production networks: The case of Switzerland and the world watch industry, Research. Policy, vol. 20(5), pp. 469-485. Available in the course portal.

Tripsas, M. (1997) Unraveling the process of creative destruction: complementary assets and incumbent survival in the typesetter industry, Strategic Management Journal, Vol. 18(S1), pp. 119-142. Available in the course portal.

Sandström, C. (2012) Facit and the displacement of mechanical calculators, available in the course portal.

Holmström, J., Stalder, F. (2001) Drifting technologies and multi-purpose networks: the case of the Swedish cashcard, Information and Organization, 11, 187-206. Available in the course portal.

The Economist (2011) Tech, demand and unemployment: A portrait of structural change. Available here.

Fey, V., Rivin E. (2005) Innovation on demand. Cambridge University Press. Chapters 1 and 5. Available in the course portal.

Sahin, I. (2006) Detailed review of Rogers' diffusion of innovations theory and educational technology-related studies based on Rogers' theory, Online Journal of Educational Technology, Vol. 5(2). Available in the course portal.

Sandström C., (2011) Ready or not - here IP comes, SDM Magazine. Available here.

Lindmark, S. (2006) Techno-Economic analysis - an introduction. , p. 54-75, p. 34. Available in the course portal.

Gadde, L-E., Huemer, L., Håkansson, H. (2003) Strategizing in industrial networks, Industrial Marketing Management, Vol. 32, pp. 357-364, available in the course portal.

Sørensen, C. (2002) This is not an article - just some food for thoughts on how to write one. Working paper, 121. London School of Economics, London, UK. Available in the course portal.

Powell, W. (1990) Neither market nor hierarchy: network forms of organization, Research in Organizational Behavior, Vol. 12, pp. 295-336. Available in the course portal.

Furrer, O. (2011) Corporate level strategy, Routledge, pp. 125-127, available here.

Drucker, P. (1968) The Age of Discontinuity - Guidelines to our changing society, p.3-11. Available here.

Grant, R.M. (2010), Contemporary strategy analysis, Chap. 3, available in the course portal.

Article by A Level of Achievement on PEST Analysis, 2004. Available in the course portal.

The Economist, 2012. Available here.

Grant, R.M. (2010), Contemporary strategy analysis, Chap. 11, p.269-280, available in the course portal here.

Examination

Undervisningen sker dels genom föreläsningar, men även genom gruppdiskussioner och presentationer. Examinationen består dels av en skriftlig tentamen och ett projektarbete.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.