Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IPR010 - Managing development projects
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Universitetslektor  Jan Wickenberg  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna:
- Förståelse för användningen av projekt som organisationsform
- Begreppsliga verktyg för att beskriva, diagnostisera och påverka i projektrelaterade beslutssituationer
- Handlingsbar kunskap och färdigheter i projektledning, samt i en rad olika produktutvecklingsrelaterade beslutssituationer

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenterna kunna:
  • Beskriva grundläggande projektledningsbegrepp och verktyg
  • Tillämpa  projektledningsteorier för att analysera särdragen hos industriella projekt och utifrån detta föreslå lämpliga sätt att hantera projekten
  • Inrama, analysera och lösa ledningsproblem i projektmiljöer med stöd av lämplig litteratur
  • Använda litteratur för att kritiskt värdera projektledningsmodeller
  • Strukturera och organisera projekt av inte alltför komplicerat slag

Innehåll

Kursen handlar om att leda projekt. Detta innebär att kursen innehåller allmänna kunskaper om projektledning och återspeglar kunskap i att hantera oförutsedda händelser som inträffar i projekt inom teknikbaserade företag. Följande teman kan identifieras i kursens ämnesområde: 
  • Organisering av projekt och organisatoriska egenskaper 
  • Projektledning och lärande 
  • Projektplanering och styrning

Organisation

Kursen har tre organiserade inlärningsarenor: föreläsningar, litteraturseminarier och projektarbete i grupp. Litteraturseminarierna kräver aktivt deltagande och förberedelser. Projektarbetet i grupp är ett uppdrag att beskriva och analysera ett verkligt industriellt projekt. Efter föreläsningarna i projektledningens grunder kommer det att ges ett test för att bedöma de grundläggande kunskaperna om projektledning. I hemtentamen integreras teori och praktisk kunskap och hur olika teorier avspeglas mot varandra.

Litteratur

Kurslitteraturen beslutas vid kursens början.

Examination

Betygen baseras på bedömning av inlämningar under kursen, inklusive projektarbetet, två skriftliga examina (ett test av bokkunskaper och en hemtentamen) och deltagande på de obligatoriska aktiviteterna (litteraturseminarier och projektarbetspresentationer).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.