Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM035 - Bedömning av hållbarhet
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 35

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Palme
Professor  Sverker MolanderBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskapskraven för kursen är grundläggande kurser i tillämpad
miljövetenskap och/eller hållbar utveckling 7,5 hp, t ex kurserna
Science of Environmental Change FFR166, och Hållbar utveckling, FFR160

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge kunskaper och färdigheter relaterade till
miljö- och hållbarhetsbedömning, samt öva förmågan att självständigt
skriva en vetenskaplig rapport och muntligt presentera den.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • visa förmåga att substantiellt bidra till en hållbarhetsbedömning
  • visa förmåga att identifiera de olika delarna i en hållbarhetsbedömning (strategisk miljöbedömning, SEA) i en specific situation, vilken innehåller, men inte är begränsad till, problemformulering, nulägesbeskrivning, identifiering och konstruktion av alternativ för bedömning, identifiering av indikatorer, rapportering och uppföljning
  • reflektera över rollen som miljöexpert i ett hållbarhetsbedömningssammanhang, samt ha en uppfattning om urvalet av relevanta miljöproblem/risker i ett givet sammanhang och deras hantering
  • visa en medvetenhet om de olika perspektiv och skalor som finns kopplade till hållbarhetsfrågan såsom vetenskapliga, sociala, ekonomiska, juridiska och politiska
  • visa en generell och självständig förmåga att disponera och skriva en vetenskaplig rapport 
  • söka och kritiskt värdera skrivna källor av relevans för en skrivuppgift
  • hantera referenser på ett vetenskapligt sätt, beträffande såväl deras form som deras innehåll

Innehåll

Hållbarhetsbedömningar sker på olika sätt och på olika skalor från lokal till global, och kan ha olika avgränsningar - kommunala, företagsmässiga, sektorsmässiga, nationella m.m. Kursen introducerar därför ett antal begrepp och systemmetoder användbara i professionellt arbete med hållbarhetsbedömningar, och i strategisk miljöbedömning.  
Genom en egen skrivuppgift undersöker studenterna olika typer av hållbarhetsbedömningar för att kunna ge en bakgrund till, beskriva och presentera en skrivuppgift kring hållbarhetsbedömning. Detta utgör ett underlag för gruppdiskussioner om avgränsningar, detektion, kvantifiering, motverkande och prevention av miljö- och resursproblem, samt dessas sammanhang med det bredare hållbarhetsbegreppet. Kursen är fokuserad på, men inte begränsad till, miljöaspekter på hållbarhet. Studenternas mångkulturella bakgrund utgör en viktig tillgång i kursens hantering av dessa frågeställningar.
I samband med skrivövningen lär sig studenterna söka och bedöma trovärdigheten hos olika typer av skrivet källmaterial.

Organisation

Studenterna genomför självständigt sina skrivprojekt under individuell handledning. Dessutom förmedlas kunskaper genom en serie föreläsningar och genom läsning av vetenskapliga texter som bearbetas i en serie litteraturseminarier.

Litteratur

Böcker och artiklar från biblioteken och internet är tillsammans med ett urval texter tillgängliga för användning i skrivprojektet och under kursen.

Examination

Examinationen sker på grundval av den skrivna rapporten och till mindre del den muntliga presentationen av den och deltagandet i litteraturseminarierna.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.